4. Kongres fizijatara BiH

SAVREMENI PRISTUP LEČENJU BOLA U GIHTU

Аутори:
1. Biljana Vasic, Armenia

Апстракт:
UVOD: Uratni artritis je metaboličko oboljenje koje podrazumeva taloženje soli mononatrijum urata u zglobovima i okolozglobnim tkivima. Napad gihta, bilo da se radi o primarnom napadu ili ponovljenom ataku prćen je izuzetnom bolnošću i inflamacijom zahvaćene regije. Terapija se sastoji iz dve etape. Prva je smanjenje bola i inflamacije ( nesteroidnim antiinflamatornim lekovima-NSAIL po tipu COX-2 inhibitora). Druga faza podrazumeva smanjenje koncentracije mokraćne kiseline u krvi urikozuricima.. CILJ: Cilj rada je ukazivanje na pravilno lečenje akutnog napada gihta MATERIJAL I METODE: Ispitivanje je sprovedeno tokom 2009-2011 god.pregledom medicinske dokumentacije pacijenata lečenih u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti u Novom Sadu..Studija je obuhvatila 108 pacijenata, oba pola, različite starosne dobi. Praćeni su svi oblici napada, mono ili poliartikularnog tipa. Svi pacijenti su bili metodom slučajnog izbora podeljeni u 2 grupe. Prva grupa pacijenata je bila lečena hladnim oblozima inflamatornog područja i konvenzionalnim NSAIL , a druga grupa hladnim oblozima i NSAIL tipa COX-2 inhititora. Prosečna vrednost bola kod svih pacijenata prema VAS skali je iznosila 8,7. Lečenje je trajalo 7 dana uz savet za mirovanje i pridržavanje hipopurinske dijete. Rađene su 2 kontrole, prva nakon četvrtog dana, druga kontrola nakon desetog dana..Statistička obrada je rađena deskriptivnom metodom. REZULTATI: Analizirano je 108 pacijenata, 91%(98/108) muškaraca, starosne dobi 38-78 godina i 9%(10/108) žena starosne dobi 60-75 godina.Na prvoj kontroli, u prvoj grupi kod 35%(19/54) ispitanika je registrovana redukcija bola, dok je u drugoj grupi poboljšanje zabeleženo kod 49%(27/54) ispitanika. Na drugoj kontroli, kod prve grupe je zabeleženo poboljšanje kod 60%(32/54)pacijenata, a kod druge grupe je iznosilo 82%( 45/54). ZAKLJUČAK: Akutni napad uratnog artritisa treba lečiti hladnim oblozima, primarno nesteroidnim antiinflamatornim lekovima tipa COX-2 inhibitora uz hipopurinsku dijetu i mirovenje.

Кључне речи:
giht, NSAIL , COX-2

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
21.05.2012.

Бр. отварања:
787

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH