4. Kongres fizijatara BiH

UPOREDNI EFEKTI LOKALNE TERAPIJE LASEROPUNKTUROM I KLASICNOM AKUPUNKTUROM U TRETMANU RADIJALNOG EPIKONDILITISA HUMERUSA

Аутори:
1. Dragana Petrovic, Albania

Апстракт:
Petrović Dragana Klinika za rehabilitaciju dr M.Zotović,Beograd Sokobanjska 13,Srbija perisic.dr.dragana@gmail.com Uvod: radijalni epikondilitis ili teniski lakat je najčešće oboljenje lakta.To je tendoperiostitis polazišta ekstenzorne musculature podlaktice sa lateralnog epikondila humerusa.Veći je broj navoda u literaturi o lećenju ovog oboljenja niskoenergetskim laserima sa kontradiktornim rezultatima.Pretpostavke o delovanju lasera i klasične akupunkture ukazuju na više mogućih mehanizama analgetskog efekta. Metod:prospektivnom studijom obuhvaćeno je 28 bolesnika sa radijalnim epikondilitisom humerusa.Pacijenti su jednostruko slepom metodom podeljeni u tri grupe:prva grupa N 13 pacijenata tretirana je laseropunkturom po akupunkturnim tačkama Li4,Li11,Sci5,Si8 laserom niske snage 780nm, frekvence 10Hz ,druga grupa N10 tretirana je klasičnom akupunkturom iglicama po istim akupunkturnim tačkama,a treća grupa kombinacijom prethodne dve metode. Evaluacija efekata terapije praćena je merenjem intenziteta bola,Scot Huskinson vizuelnom analognom skalom,pre i nakon desetodnevne terapije.Statistička obrada podataka vršena je Studentovim T testom,za značajnije vrednosti uzete su p 0,005. Rezultati:na prvom kontrolnom pregledu,nakon deset terapijskih dana od početka terapije,pokazali su da su statistićki slični rezultati bili evidentirani u obe grupe,a da je statistički signifikantno bolji efekat zabeležen u trećoj grupi. Zaključak:bolji analgetski efekat postignut je u poređenju sa laseropunkturom i klasićnom akupunkturom,kombinacijom obe metode lečenja.

Кључне речи:
akupunktura, tretman bola, laseropunktura, epikondilitis, teniski lakat

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
29.05.2012.

Бр. отварања:
569

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH