4. Kongres fizijatara BiH

UČESTALOST KOMPLIKACIJA U AKUTNOJ FAZI LEČENJE I U TOKU REHABILITACIJE KOD PACIJENATA SA POVREDOM KIČMENE MOŽDINE

Аутори:
1. Saša Milićević, Albania

Апстракт:
UVOD: sekundarne komplikacije u akutnoj fazi lečenja i za vreme rehabilitacije imaju veliki uticaj na zdravlje i kvalitet života kod osoba sa povredom kičmene moždine. CILJ RADA: ispitati učestalost i vrstu komplikacija pre i u toku rehabilitacije kod pacijenata sa povredom kičmene moždine. METODE: ovaj rad predstavlja retrospektivnu studiju koja je obuhvatila 419 ispitanika sa povredom kičmene moždine koji su rehabilitovani u Klinici za rehabilitaciju Dr M. Zotović u Beogradu u periodu od januara 2000 do decembra 2009. godine. Za dobijanje podataka o vrsti i učestalosti komplikacija pre i u toku rehabilitacije korišćene su otpusne liste i druga dostupna medicinska dokumetacija. Za testiranje hipoteza o razlici učestalosti korišćen je hi-kvadrat test. REZULTATI: Od ukupnog borja ispitanika 310 (74.0%) je bilo muskog a 109 (26.0%) zenskog pola. prosecna starost ispitanika je iznosila 63.95±11.46 godina. Komplikacije pre rehabiltiacije je imalo 84 (20.0%) a komplikacije u toku rehabilitacije je imalo 309 (73.7%) ispitanika. Najčešće komplikacije pre rehabilitacije su bile: dekubitalni ulkusi 32 (7.63%), respiratorne komplikacije 28 (6.68%), urinarne infekcije 16(3.81%), duboka venska tromboza 13 (3.1%) i psihički poremećaji kod 12 (2.86%) ispitnika. Najčešće komplikacije u toku rehabilitacije su bile: urinarne infekcije 259(61.81%), spasticitet 249 (59.42%), dekubitalni ulkusi 62 (14.79%), kontrakture 16(3.81%) i kalkuloza bubrega i bešike kod 15 (3.57%) ispitanika. ZAKLJUCAK: sekundarne komplikacije predstavljaju klinički izazov jer mogu uticati na dužinu akutne faze lečenja, mortalitet u akutnoj fazi lečenja i pojavu komplikacija u toku rehabilitacije. Komplikacije u toku rehabilitacije mogu uticati na dužinu rehabilitacije kod osoba sa povredom kičmene moždine. Adekvatna nega može smanjiti učestalost komplikacija kod osoba sa povredom kičmene moždine.

Кључне речи:
povrede kičmene moždine, sekundarne komplikacije, rehabilitacija

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
05.06.2012.

Бр. отварања:
586

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH