4. Kongres fizijatara BiH

RESPIRATORNA REHABILITACIJA KAO PRAVOVREMENI ODGOVOR NA PLUĆNU DISFUNKCIJU KOD DJECE SA DEFORMITETIMA KIČMENOG STUBA I PRSNOG KOŠA

Аутори:
1. Džana Šačić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Respiratorna rehabilitacija je multidisciplinarni program koji je individualno skrojen i dizajniran da optimizira fizikalni i socijalni izgled, te automomiju pacijenta. Formulacija problema: Edukacija disanja je specijalan vid kineziterapije koja kao cilj ima postizanje sinhrone pokretljivosti grudnog koša i abdomena kao i poboljšanje posture cijelog organizma. Definicija problema: Nisu definisani specifični nalazi plućnih funkcija koji bi bili kriterij za indiciranje plućne rehabilitacije. Postavlja se pitanje da li treba kod svih pacijenata pogotovo djece u razvoju, sa bilo kojim stepenom deformiteta prsnog koša i kičmenog stuba, indicirati i plućnu rehabilitaciju? Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ukazati na značajan stepen oštećenja plućne funkcije, kod djece sa verificiranim deformitetima prsnog koša i kičmenog stuba, prije pojavljivanja subjektivnih tegoba zbog kojih bi se tek eventualno razmišljalo o indikaciji plućne rehabilitacije. Ispitanici i metode: Uzorak je ispitivanjem obuhvatio 50 djece školske dobi sa klinički i Rtg verificiranim deformitetima prsnog koša i kičmenog stuba kod kojih je spirometrijski ispitana plućna funkcija. Istraživanje je provedeno u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Ilidža. Rezultati istraživanja: Od ukupnog broja ispitanika u odnosu na deformitet kod 68% je bila zastupljena scoliosa, 18% pectus karinatum, 10% pectus ekscavatum, 4% kifosa, a u odnosu na plućnu funkciju 66% je imalo određeni oblik i stepen plućne disfunkcije.Od ukupnog broja ispitanika sa deformitetom tipa scoliosa djevojčice su bile zastupljene sa 70,5%, u odnosu na dob 50% je bilo u dobnoj skupini 11-15g.,23,5% 6-10g.,a 26,5% preko 15g.U odnosu na stepen krivine kod 50% ispitanih scoliosa je iznosila 11-15 stepeni,29% 5-10 stepeni, 3% 16-20 st.,12% 21-25 st.,dok je 6% imalo krivinu veću od 25 stepeni.Od ukupnog broja ispitanika sa skoliosom 56% je imalo plućnu disfunkciju.Promatrano prema stepenu krivine, kod ispitanika sa scoliosom 5-10 stepeni 70% je imalo normalan spirometrijski nalaz, u skupini 11-15 stepeni 47% je imalo normalan spirometrijski nalaz dok u skupinama 16-20,21-25 i preko 25 stepeni svi ispitanici su imali plućnu disfunkciju. Kod ispitanika sa deformitetom pectus carinatum 55% je imalo normalan spirometrijski nalaz, kod kifosa 50%, dok je kod pectus ekscavatum tek 20% imalo normalan spirometrijski nalaz. Zaključak: Respiratorna rehabilitacija ima važnu i nezaobilaznu ulogu u tretmanu djece sa deformitetima kičmenog stuba i prsnog koša ali i ostalim poremećajima lokomotornog sistema te oboljenjima disajnih puteva.Pri postavljanju indikacija za provođenje respiratorne rehabilitacije, kao i za izbor metoda i postupaka, važno je poznavati zdravstveno stanje, fizikalni status, i kontraindikacije kod svakog djeteta.Preporučuje se praćenje učinaka respiratorne rehabilitacije kako bi studijski bio potvrđen njen značaj.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација кардиоваскуларних и пулм

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
05.06.2012.

Бр. отварања:
636

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH