4. Kongres fizijatara BiH

ZNAČAJ URODINAMIKE U OTKRIVANJU NEUROGENE BEŠIKE KOD PACIJENTKINJA UPUĆENIH POD DIJAGNOZOM STRES INKONTINENCIJE

Аутори:
1. Biljana Jovanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Urodinamsko ispitivanje funkcije bešike i uretre je steklo široku primjenu u ginekologiji, urologiji, i neurologiji. Ponekad postoji više od jednog faktora koji dovodi do urinarne inkontinencije, što otežava dijagnozu i terapiju. Uspješan tretman urinarne inkontinencije se mora odrediti prema uzroku. Cilj rada: ukazati na značaj urodinamskog ispitivanja u otkrivanju neurogene bešike kod pacijentkinja sa uputnom dijagnozom stres inkontinencija. Materijal i metode: Istraživanje je urađeno kod 263 osobe ženskog pola prosječne životne dobi od 56 god. koje su upućene na UD ispitivanje u periodu od 2006-2011.godine pod uputnom dijagnozom stres inkontinencije. Pretraga je rađena na Medtronic aparatu, po utvrđenom protokolu, pod istim uslovima za sve pacijentkinje. Urodinamska Dg je postavljena na osnovu cistometrije i UPP-a. Rezultati: Kod 148 (56,27%) pacijentkinja je UD potvrđena uputna Dg stres inkontinencije. Kod 64 (24,33%) nije dokazana inkontinencija što sa aspekta UD znači da su nepotrebno upućene na ispitivanje. Kod 51 (19,39%) je UD dijagnostikovana neurogena bešika kao uzrok inkontinencije što zahtijeva dodatnu neuroradiološku obradu. Zaključak: Poremećaj funkcije donjeg urinarnog trakta (DUT) se ispoljava nejasnim, nepouzdanim i nespecifičniim simptomima. Moguće je da poremećaj mokrenja ugrozi funkciju gornjeg urinarnog trakta (GUT) a da bolesnica ne registruje nepravilnosti u mokrenju. Suprotno, ima bolesnica sa izraženim smetnjama pri mokrenju kod kojih se nikakav objektivni poremećaj ne može dokazati. Međutim, pravilno usmjerena anamneza i urodinamsko ispitivanje signifikantno doprinosi brzoj i tačnoj dijagnozi.

Кључне речи:
urodinamika, inkontinencija

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
12.06.2012.

Бр. отварања:
551

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH