4. Kongres fizijatara BiH

TRETMAN STRES INKONTINENCIJE METODAMA UROGENITALNE REHABILITACIJE

Аутори:
1. Sara Kisin- Jovanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: U osnovi urinarne stres inkontinencije leži poremećaj statike pelvičnih organa, te je anatomska repozicija najuspješniji način ponovnog uspostavljanja kontinencije. Konzervativni, nehirurški tretman se primjenjuje kod lakših oblika urinarne inkontinencije, kao preoperativna priprema u cilju jačanja mišića karličnog dna, kao i kod mješovitie urinarne inkontinencije, gdje je uz medikamentoznu terapiju program urogenitalne rehabilitacije od prvorazrednog značaja. Cilj rada: Prikaz naših iskustava urogenitalne rehabilitacije indikovane urodinamskim ispitivanjem kod pacijentkinja sa stres inkontinencijom. Materijal i metode: Tokom 2011.godine izvršeno je urodinamsko ispitivanje kod 95 pacijentkinja, prosječne dobi 56 godina. Urodinamska dijagnoza stres inkontinencije je postavljena kod 51 pacijentkinje, od kojih je 45 dobilo prijedlog za urogenitalnu rehabilitaciju, a 25 rehabilitovano. Protokol urogenitalne rehabilitacije sadrži program kineziterapijskih procedura poluindividualnog tipa, elektrostimulacije mišića karličnog dna preko vaginalne sonde na Urostym aparatu u seriji od 10 procedura, sa nastavkom elektrostimulacija u kombinaciji sa Biofeedback-om u trajanju od još 10 procedura. Dnevnik mikcije i urofloumetrija sa stop testom su urađeni prije i nakon tretmana. Rezultati: Na osnovu urofloumetrije sa stop testom ustanovljeno je značajno povećanje vremena voljnog prekida mikcije (prosječno 16.5s). Na osnovu dnevnika mikcije uočeno je smanjenje učestalosti dnevne i noćne mikcije, i epizoda umokravanja. Zaključak: Primjena elektrostimulacija kod pacijentkinja sa stres inkontinencijom dovodi do smanjena učestalosti dnevne i noćne mikcije i epizoda umokravanja.

Кључне речи:
urodinamika, inkontinencija

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
12.06.2012.

Бр. отварања:
554

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH