4. Kongres fizijatara BiH

BALNEO-FIZIKALNE TERAPIJE U LIJEČENJU GONARTOZA

Аутори:
1. Ratomir Tišma, Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica” – Kozarska Dubica, RS-BiH, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Gonartoze su najčešće artroze u grupi degenerativnih reumatskih oboljenja. Nastaju zbog starenja organizma, metaboličkih i hormonalnih poremećaja ( klimakterijum), pogrešnih statičkih opterećanja (genua valga et vara), povreda, zapaljenskih procesa koji oštećuju zglobne hrskavice, postoperativnih stanja, gojaznost, varikoziteta i kod mnogih zanimanja koja opterećuju koljena. Sa vremenom intenzitet bolova sa povećava, naročito kod sinovitisa. Danas se za liječenje najčešće koriste antireumatici, ređe kortikosteroidi. Za smanjenje bolova i otoka najbolji rezultati se postižu balneo-fizikalnim terapijama i vježbama. Cilj rada: Prikazati balneofizikalne terapije i rezultate kod gonartoza. Materijal i metode: Pratili smo 167 bolesnika sa kompenzovanim gonartozama, koji su liječeni tokom 2011. godine. Bolesnici su praćeni po: polu, dobnim grupama, zanimanju, bolovima (VAS), obimu pokreta, obimu muskulature, MT i tjelesnoj težini. Koristili smo fizikalne procedure: magnetoterapiju, parafango, laser, UZ, individualne i grupne vježbe i kalcijum-magnezijum-sulfidno-sulfatnu mineralnu vodu sa 136 mg/l ukupnog H2S, temperature 34 – 36 0C za banjanje i plivanje u trajanju od 15 – 20 minuta. Terapije su provedene u toku 14 dana, a mjerenja i ocjene izvršena su na početku i kraju liječenja. Rezultati: Obradili smo 93 žene i 74 muškarca sa gonartrozama. U četvrtoj deceniji bilo je 16 (9,6%), petoj 38 (22,7%), šestoj 62 (37,1%) i sedmoj 51 (30,5%) bolesnika. Imali smo 55 (32,9%) penzionera, 49 (29,3%) fizičkih radnika, 3 (19,8) zanatlija i 30 (17,9%) službenika. Obostranu gonartozu imala su 83 (49,7%) bolesnika u šestoj i sedmoj deceniji života, lijevostranu 41 (24,5%) i desnostranu 43 (25,7%). Žene su imale prosečno 81 kg, a muškarci 72 kg. Prosječna ocjena bolova (VAS 0-10) prije terapije u mirovanju bila je 3, a poslije terapije 1, pri izvođenju pokreta 5, a poslije terapije 1 i pri hodanju prije terapije ocjena je bila 8, a poslije 2. Nakon terapija došlo je do statistički značajnog smanjenja bolova na nivou p = 0,001. Aktivna fleksija koljenja prije terapije iznosila je 850, a poslije terapije 1250, što je statistički značajno, p = 0,03. MT za m.quadriceps prije terapije iznosio je 2, a poslije 3,5. Obimi muskulature nadkoljenica poslije liječenja popravljeni su za 1 cm. Zaključak: prikazali smo rezultate liječenja 167 bolesnika sa gonartozama, 93 žene i 74 muškarca. Primjenjena je sulfidna mineralna voda sa fizikalnim terapijama i vježbama. Poslije terapije bolovi su statistički značajno smanjeni, kao i pokreti u koljenima.

Кључне речи:
Ključne riječi: gonartroze, sulfidna mineralna voda, fizikalne terapije.

Тематска област:
Балнеотерапија

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
12.06.2012.

Бр. отварања:
591

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH