4. Kongres fizijatara BiH

REZULTATI REHABILITACIJE PACIJENTA NAKON REKONSTRUKCIJE BANKART LEZIJE RAMENA – prikaz slučaja

Аутори:
1. Ljiljana Popović, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slavica Jandrić,

Апстракт:
REZULTATI REHABILITACIJE PACIJENTA NAKON REKONSTRUKCIJE BANKART LEZIJE RAMENA – prikaz slučaja Popovic Lj.1 , Jandrić S.1, Đurašinović B.1, Gajić D.1 1Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović”, Banjaluka, Republika Srpska Uvod: Rame je najpokretljiviji zglob u našem telu. Zbog specifičnosti svoje građe, rame je zglob sa najčešćim luksacijama. Smatra se da svaki 75-ti čovek bar jednom u životu iščaši rame. U 98% slučajeva radi se o prednjoj luksaciji ramena. Studije su pokazale da čak preko 80% pacijenata koji prvu luksaciju ramena dožive pre dvadesete godine života, isto rame će iščašiti ponovo. Kod onih kod kojih se prva luksacija desi posle četrdesete godine, ponovna se isčašenja događaju u oko 30%. U periodu adolescencije najčešće do luksacije dolazi tokom sportskih aktivnosti, pri pokretima bacanja lopte, tj. pri pokretima u kojima je ruka u spoljašnjoj rotaciji. Ponavljane luksacije povećavaju učestalost fraktura (Hill Sacsova lezija 54-76%, Bankhartova lezija 15%) I oštećenja ligamentarnih struktura ( rupture rotatorne manžetne 35-86%, SLAP lezija tetive bicepsa), što dalje može biti komplikovano ozbiljnim neuro-vaskularnim oštećenjima. Cilj rada je prikaz rezultata rehabilitacije pacijenta, kod koga je zbog habitualnih luksacija ramena učinjena artroskopska rekonstrukcija I prednja stabilizacija zgloba. Metodologija: Pacijent T.G., star 26 godina, po zanimanju profesor fizičkog vaspitanja, primljen je na stacionarni fiziko-rehabilitacioni tretman uz učešće balneo faktora nakon artroskopske stabilizacije desnog ramena. Stacionarni fizikalni tretman je započet 4 nedelje nakon hirurške intervencije. Primenjen je protokol rehabilitacije nakon rekonstrukcije Bankart lezije ramena u trajanju od 4 nedelje, individualno prilagođen pacijentu. Efekat rehabilitacije je praćen merenjem obima pokreta u desnom ramenu, merenjem mišićne snage pomoću MMT-a, procenom funkcije pomoću DASH I Rowe – Zarkinsonovog skora. Rezultati: Na početku tretmana obim pokreta u desnom ramenu iznosio je 20 stepeni za pokrete abdukcije, fleksije, ekstenzije I 0 stepeni za pokrete unutrašnje I spoljašnje rotacije. Nakon primene protokola rehabilitacije, došlo je do povećanja obima pokreta u desnom ramenom zglobu (abdukcija 100 stepeni, fleksija 115 stepeni, ekstenzija 40 stepeni, unutrašnja rotacija 35 stepeni, spoljašnja rotacija 25 stepeni). MMT je pokazao povećanje snage m. serratus ant., m. trapeziusa, m. deltoideusa, m. pectoralis majora i m. latissimus dorsi desno od 2- do 3, kao i m. triceps brachii, m. biceps brachii, supinatora i pronatora desne podlaktice od 3- do 4. DASH score je na početku tretmana iznosio 62 (loša funkcija), a na kraju tretmana 38 (zadovoljavajuća funkcija). Rowe – Zarkinsonov score je takođe pokazao poboljšanje funkcije porastom vrednosti od 30 (jako oslabljena funkcija) , do 85 ( blaga do umerena ograničenost u radu) na kraju tretmana. Zaključak: Adekvatna postoperativna rehabilitacija uz učešće celog tima je neophodna za brz funkcionalni oporavak pacijenta. Potrebno ju je pravovremeno otpočeti I individualno prilagoditi pacijentu.

Кључне речи:
artroskopska rekonstrukcija, Bankart lezija, rehabilitacija

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
13.06.2012.

Бр. отварања:
1043

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH