4. Kongres fizijatara BiH

SPECIFIČNOST SAOBRAĆAJNOG TRAUMATIZMA U PROTETIČKOJ REHABILITACIJI

Аутори:
1. Božidar Grujičić, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Serbia
2. Borka Gavrilović, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Serbia

Апстракт:
SPECIFIČNOST SAOBRAĆAJNOG TRAUMATIZMA U PROTETIČKOJ REHABILITACIJI Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd dr Gavrilović, dr Grujičić, dr Kajganić, dr Blagojević, dr Vidaković Maksimović UVOD: amputacija predstavlja gubitak dela ili celog ekstremiteta izazvan traumom (traumatizam saobraćajni, traumatske povrede), vaskularnim poremećajima, metaboličkim i posebnu grupu predstavljaju urođeni nedostaci dela ekstremiteta ili celog ekstremiteta. CILj: da se prikaže uticaj saobraćajnog traumatizma na etiologiju amputacija pacijenata lečenih 2011. Godine u Specijalnoj bolnici za rrehabilitaciju i ortopedsku protetiku u Beogradu. PACIJENTI I METODE: u istraživanje je uključeno 30 pacijenata sa amputacijama izazvanim saobraćajnim traumatizmom (4 pada pod voz, 6 pešaka, 12 automobilskih nesreća, 2 bicikla, 6 pad sa motora) i kontrolna grupa pacijenata sa amputacijama vaskularne geneze. Praćeni su parametri tipa: nivo amputacije, vrsta povrede u saobraćajnom traumatizmu, pol, komplikacije, uzrast. REZULTATI: najveći broj pacijenata je bio muškog pola - 65, žena 5. Uzrast 18 – 58 godina (prosečna starost 38 godina), natkolenih amputacija 24, potkolenih 6. Komplikacija: najveći broj povreda kostiju karličnog pojasa. Strana amputacije više levih 20, desnih 10. Period protetičke rahbilitacije: 0,5 – 2,5 meseci (prosečna dužina 1,5 mesec). Kontrolna grupa pacijenata: amputacije izazvane vaskularnom genezom, 16 muškaraca, 14 žena. Uzrast 40 – 80 (prosek 60 godina), natkolene 22, potkolenih 8, komplikacija na drugoj nozi kod 20 pacijenata. Protetička rehabilitacija trajala 2-7 meseci (prosečna dužina 4,5 meseca). ZAKLjUČAK: analizom dobijenih podataka utvrđeno je da je prisutna značajna razlika između protetičke rehabilitacije kod saobraćajnog traumatizma i amputacija u kontrolnoj grupi. Pacijenti iz grupe saobraćajnog traumatizma su mlađe životne dobi, češće muškog pola, imaju komplikacije na kostima karličnog pojasa i brže se rehabilituju. Nema značajne razlike u nivou amputacije između grupe saobraćajnog traumatizma i kontrlone grupe. Pacijenti povređeni saobraćajnim traumatizmom se brže rehabilituju u protetičkoj rehabilitaciji.

Кључне речи:
saobraćajni traumatizam, protetička rehabilitacija

Тематска област:
Ортотика, протетика и роботика у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
14.06.2012.

Бр. отварања:
544

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH