4. Kongres fizijatara BiH

UČESTALOST SINDROMA KARPALNOG KANALA KOD PACIJENATA SA ELEKTRODIJAGNOSTIČKIM NALAZOM CERVIKALNE RADIKULOPATIJE

Аутори:
1. Marija Hrkovic, Institut za rehabilitaciju, Albania

Апстракт:
Uvod: Sindrom karpalnog kanala (SKK) i cervikalna radikulopatija (CR) su najčešći uzrok simptoma senzorimotorne disfunkcije na gornjim ekstremitetima. CR je jedna od najčešćih dijagnoza upućenih u elektrofiziološki kabinet. Korenovi C6 i C7 su najčešće zahvaćeni, zbog najveće mobilnosti vratne kičme u ovim nivoima. SKK uzrokovan kompresijom n.medianus-a u predelu zgloba ručja je najčešća kompresivna neuropatija kod odraslih. U kliničkoj praksi, ova dva stanja je često teško razlikovati, a često se ova dva stanja javljaju udruženo, na osnovu čega je predložena teorija “double crush syndrome” (DCS). Više studija je procenilo učestalost istovremenog prisustva SKK i CR kod 22-70%. Cilj: Cilj rada bio je da utvrdimo učestalost SKK kod pacijenata sa elektrodijagnostičkim nalazom CR, kao i korelaciju izmedju učestalosti SKK i nivoa CR. Materijal i metod: Analizirana je medicinska dokumentacija 69 pacijenta (19/27.54% muškaraca i 50/72.46% žena) prosečne starosti 53.0 ± 12.0 godina, kojima je u Institutu za rehabilitaciju u Beogradu u periodu od 1.1.-30.4.2011. elektrodijagnostičkim ispitivanjem (EMNG) postavljena dijagnoza CR. Svima je izvršeno standardno ispitivanje brzina provodljivosti motornih i senzitivnih vlakana n.medianus-a i n.ulnaris-a, kao i elektromiografsko ispitivanje iglenom elektrodom reprezentativnih mišića za miotome C6, C7 i C8. Iz studije su isključeni pacijenti sa podatkom o povredama ili operacijama na gornjim ekstremitetima i bolestima koje mogu da uzrokuju perifernu neuropatiju. Za statističku analizu korišćen je SPSS paket 17.0. Hi-kvadrat test je korišćen za poredjenje učestalosti neparametarskih obeležja, a vrednost verovatnoće (p) manja od 0.05 je smatrana značajnom. Rezultati: Od 69 pacijenata sa EMNG verifikovanom CR, kod 47 (68.1%) pacijenata prosečne starosti 51.13±12.00 godina je postavljena dijagnoza izolovane CR, a kod 22 (31.9%) pacijenata prosečne starosti 55.09±8.93 godina je postavljena dijagnoza istovremenog prisustva i SKK i CR (DCS). Češće prisustvo DCS je utvrdjeno kod žena (15/68.2%) u odnosu na muškarce (7/31.8%) (p< 0.05). Zahvaćenost cervikalnog korena po učestalosti bila je: C7 (41/59.42%), C6 (21/30.4) i C8 (7/10.2%). Učestalost SKK u radikulopatijama C6, C7 i C8 bile su 15.5%, 16.4% i 21.7%., bez statistički značajne razlike (p>0.05). Zaključak: U kliničkoj praksi uz cervikalnu radikulopatiju često je prisustvo pridruženog sindroma karpalnog kanala, pri čemu nema korelacije izmedju učestalosti SKK i nivoa radikulopatije. Obzirom na različit pristup lečenju ovih stanja neophodna je precizna dijagnostika, što je moguče postići upućivanjem pacijenata sa simptomima cervikalne radikulopatije na elektrodijagnostiku.

Кључне речи:
cervikalna radikulopatija, double crush sindrom, elektromioneurografija

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
14.06.2012.

Бр. отварања:
770

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH