4. Kongres fizijatara BiH

PRIMJENA ELEKTROMIONEUROGRAFIJE U VERIFIKACIJI UPUTNE DIJAGNOZE OBOLJENJA PERIFERNOG NEURONA

Аутори:
1. Narcisa Vavra - Hadžiahmetović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Elektromioneurografija (EMNG) je jedna od najpouzdanijih dijagnostičkih metoda u dijagnostici oštećenja perifernog, motornog i senzitivnog neurona. Cilj rada: Prikazati mogućnost verifikacije uputne dijagnoze (UD) oboljenja perifernog neurona pomoću EMNG-a. Metode: Sprovedena je retrospektivna studija, koja je obuhvatila 124 pacijenta, hospitalizirana na Klinici za fizijatriju i rehabilitaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Pacijentima je EMNG urađen u periodu april 2010.-april 2011. godine, koristeći aparat Synergy EMG System. Za neurograme su korištene kutane elektrode, a za miograme koncentrične iglene jednokratne elektrode. Kao izvor podataka korištena je postojeća medicinska dokumentacija. Kontinuirane varijable koje su normalno distribuirane, prikazane su uz pomoć aritmetičke sredine i standardne devijacije, kvalitativne varijable su prikazane uz pomoć relativne frekvencije i procenta. Od statističkih testova su korišteni Chi-square test, Fisher's Exact test, Independent Samples T-test. Postavljen je nivo značajnosti α = 0,05. Rezultati: Od ukupnog broja ispitanika (n=124), njih 69/124 (55,6%) je ženskog spola, dok je 55/124 (44,4%) muškog spola. Prosječna starosna dob za žene iznosi 52,2±14,8 godina, za muškarce 52,5±14,6 godina. Ne postoji statistički značajna razlika u prosječnoj starosnoj dobi između ispitanika ženskog i muškog spola [t(122)=0,11, P>0,05]. Najčešće UD su: radikulopatije (61/124 ili 49,2%), druga bolna stanja (26/124 ili 21,0%), polineuropatije, metaboličke neuropatije i demijelinizirajuće neuropatije 22/124 (17,7%), te fokalne neuropatije i pleksopatije (15/124 ili 12,1%). Ne postoji statistički značajna povezanost između spola i UD [χ2(3)=0,632, P>0,05]. U starosnom intervalu između 10-29 godina najučestalija UD je fokalna neuropatija i pleksopatija (5/11 ili 45,5%), između 30-49 godina (24/40 ili 60,0%), i 50-69 godina (32/57 ili 56,1%) najučestalije su radikulopatije, te između 70-90 godina najučestalija su druga bolna stanja (7/16 ili 43,8%). Postoji visoko statistički značajna povezanost između starosne skupine i UD [χ2(9)=31,478, P<0,001]. Od ukupnog broja pacijenata (n=124), EMNG-om je utvrđeno da su elektrofiziološki potencijali bili uredni kod njih 28/124 (22,6%). Od ukupnog broja pacijenata sa UD radikulopatija (n=61), primjenom EMNG-a, radikulopatija je verifikovana kod njih 51/61 (83,6%), od ukupno 13 pacijenata sa UD fokalna neuropatija, EMNG-om je verifikovana kod 11/13 (84,6%), od ukupno 6 pacijenata sa UD metabolička neuropatija, EMNG-om je verifikovano 5/6 (83,3%), od ukupno 4 pacijenta sa UD demijelinizirajuća neuropatija, EMNG-om je verifikovano 2/4 (50%), od ukupno 2 pacijenta sa UD pleksopatija, EMNG-om je verifikovano 1/2 (50%), od ukupno 12 pacijenata sa UD polineuropatija, EMNG-om je kod 7/12 (58,3%) verifikovana senzomotorna polineuropatija. Od ukupno 26 pacijenata sa UD druga bolna stanja, EMNG-om je kod 5/26 (19,2%) otkrivena radikulopatija, kod 2/26 (7,7%) fokalna neuropatija, te u po jednom slučaju (3,8%) metabolička neuropatija, polineuropatija nepoznate etiologije i senzomotorna polineuropatija. Zaključak: EMNG je metoda izbora u dijagnostici oštećenja perifernog, motornog i senzitivnog neurona.

Кључне речи:
Elektromioneurografija (EMNG), oboljenja perifernog neurona

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
15.06.2012.

Бр. отварања:
679

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH