4. Kongres fizijatara BiH

UTICAJ INFEKCIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA REHABILITACIJU PACIJENATA

Аутори:
1. Edina Tanović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Clostridium difficile je gram-pozitivan, anaerobni bacilus odgovoran za nastanak dijareja. Ovo oboljenje se klinički pokazuje različito, od blaže forme do srednje i vrlo teških dijareja sa ili bez temperature, do vrlo komplikovanih kolitisa koji mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Cilj rada: je pokazati uticaj infekcije Clostridium difficile na rezultate rehabilitacije pacijenata koji su liječeni u rehabilitacionoj ustanovi. Metode: Sprovedena je retrospektivno-prospektivna studija, koja je obuhvatila ispitanike hospitalizirane na Klinici za fizijatriju i rehabilitaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) u periodu maj 2011.–maj 2012. godine. Kao izvor podataka korištena je postojeća medicinska dokumentacija. Analizirali smo spol, dob, rezultate rehabilitacije po Barthel indexu, dužinu hospitalizacije kao i vrijednosti albumina u krvi. Postavljen je nivo značajnosti α=0,05. Od statističkih testova su korišteni Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test i One Sample Wilcoxon Signed Rank test. Rezultati: Kod 7/448 ispitanika (1,6%) potvrđena je infekcija uzrokovana sa Clostridium difficile. Od sedam ispitanika, četiri su ženskog spola, dok su tri ispitanika muškog spola. Medijana starosne dobi iznosi 58 godina (IQR=52.0 do 77.0 godina). Postoji statistički značajna razlika u medijani Barthel indexa na prijemu (Me=4,0; IQR=1,0 do 6,0) i na otpustu (Me=8,0; IQR=4,0 do 8,0) (Z=-2,120; P=0,047). Postoji statistički značajna razlika u medijani dužine hospitalizacije ispitanika (Me=43,0 dana; IQR=37,0 do 54,0), u odnosu na testiranu medijanu od 28,8 dana (Z=2,282; P=0,015). Postoji statistički značajna razlika u medijani vrijednosti albumina u krvi (Me=29,0 g/L; IQR=26,0 do 31,0) u odnosu na testiranu donju granicu raspona referentnih vrijednosti albumina u krvi (53,0-64,0 g/L) (Z=-2,281; P=0,016). Zaključak: Pacijenti koji su imali infekciju sa Clostridium difficile su rehabilitirani duže vrijeme, rehabilitacija je bila otežana, a rezultati rehabilitacije su bili lošiji.

Кључне речи:
infekcija, Clostridium difficile, rehabilitacija

Тематска област:
Слободне теме

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
21.06.2012.

Бр. отварања:
608

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH