4. Kongres fizijatara BiH

SPINALNA MANIPULACIJA I/ILI FIZIKALNA TERAPIJA U LIJEČENJU HERNIJE DISKA LUMBALNE KRALJEŽNICE

Аутори:
1. Sead Ćebić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod. Poznato je da 75-80% cijele populacije bar jednom u životu doživi lumbalnu bol. Tegobe se javljaju sa prevalencom između 30 i 50 godina života. Hernija diska (HD) može se definirati kao hernijacija nukleusa pulpozusa kroz fibrozne snopove anulusa fibrozusa. Poznato je da se 98% svih hernijacija dešava  u lumbalnom dijelu kralježnice, a najčešće na nivou L4-L5 i L5-S1. Ciljevi istraživanja. Utvrditi i procijeniti efektnost i efikasnost spinalne manipulacije (SM) kod pacijenata sa lumbalnom HD. Uporediti i procijeniti rezultate liječenja SM i fizikalnom terapijom (FT) kod pacijenata sa HD lumbalne kralježnice. Metode. Istraživanje je analitičko, prospektivno-retrospektivno, a obuhvata sve pacijente sa lumbalnom HD koji su liječeni u dvije odvojene ambulante od 03.01. do 30.06.2012. godine. 180 ispitanika (pacijenata): 113 pacijenata liječenih SM i 67 pacijenata liječenih FT.   Instrumenti su: vizualna analogna skala boli(VAS),  dužina liječenja izražena u danima, u broju tretmana i broju procedura, ocjena kliničkog stanja nakon završene terapije (1-5). Rezultati. Broj muških pacijenata iznosi 93 (51,7%), a ženskih 87 (48,3%) X2 = 3,003; p > 0,05. Prosječna starost pacijenata iznosi 42,77 godina Najveći broj ispitanika iz obje grupe su bili kancelarijski uposlenici (41,7%), a potom fizički radnici (35,6%) (X2 = 2,947; p > 0,05). U grupi liječenoj SM akutnih HD je bilo 28,3%, hroničnih 71,7%, dok je u grupi liječenoj FT akutnih bilo svega 1,5%, a hroničnih 98,5%((X2 = 20,217,  p < 0,05). Prosječna ocjena boli prije početka liječenja za grupu liječenu SM je 7,10, a za grupu liječenu FT je 7,30, dok je po završenom liječenju za grupu liječenu SM iznosila 2,45 (t test = 17,63), a za grupu liječenu FT 4,06 (t test = 10,26) što je statistički značajno. Prosječna dužina trajanja liječenja za grupu liječenu SM je 19,62 dana, a za grupu liječenu FT je 26,61 dana (p < 0,05). Prosječna ocjena kliničkog stanja na završetku liječenja za grupu liječenu SM je 3,79 i značajno je  veća od ocjene za grupu liječenu FT, a koja iznosi 2,72 (p<0,05). Prosječan broj tretmana za grupu liječenu SM je 2, a za grupu liječnu FT je 15 (t = -19,095, p < 0,05). Prosječan broj procedura (usluga) kod pacijenata liječenih SM je 4, a kod pacijenata liječenih FT je 56 (t = -16,280, p < 0,05). Prosječna ocjena zadovoljstva pacijenata liječenih SM iznosi 4,73, a FT  3,21 ( t = 8,271, p < 0,05). Zaključak. U liječenju hernije diska lumbalne kralježnice spinalna manipulacija ima prednost, jer  je efektnija i efektivnija u odnosu na fizikalnu terapiju, a ogleda se u skraćenju trajanja liječenja, manjem broju dolazaka u ambulantu, bržem funkcionalnom osposobljavanju i bržem osposobljavanju pacijenta za rad.

Кључне речи:
spinalna manipulacija, fizikalna terapija.hernija diska

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
24.06.2012.

Бр. отварања:
1319

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH