4. Kongres fizijatara BiH

SPROVEDBA DRG (DIAGNOSIS RELATED GROUPS) REFORME U ZDRAVSTVU: NAŠA ISKUSTVA

Аутори:
1. Narcisa Vavra-Hadžiahmetović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Projekat Reforme finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini finansiran je od strane Europske Unije, a opći cilj projekta je postavljanje temelja za sistem plaćanja bolnica temeljen na rezultatima i budući razvoj zdravstvenih informacijskih mogućnosti u bolnicama, te izrada čvrstih temelja za glavnu reformu plaćanja bolnica. Cilj rada: prikazati prednosti i nedostatke u primjeni DRG reforme u KCUS - Klinici za fizijatriju i rehabilitaciju u odnosu na raniji period. Metode: pregledom istorija bolesti 41 pacijenta liječenog u periodu 1.4.2012. do 1.5.2012.u KCUS dobiveni su podaci od važnosti za DGR koji su statistički obrađeni. Rezultati: u grupi pacijenata sa moždanim udarom ranije dijagnostičko-terapeutske procedure (DTP) koje su se šifrirale su: pasivne vježbe, hod uz pomagalo, balans, okupaciona terapija i galvanizacija. Kod pacijenata sa moždanim udarom (n=19) korištene su slijedeće DTP prema DRG-u: biomehanička procjena (19 ili 100%), aktivnosti svakodnevnog života ASŽ (19 ili 100%), uzimanje krvi za dijagnostiku (16 ili 84,2%), terapija vježbanjem-rameni zglob (4 ili 21,1%), terapija vježbanjem-mišići grudnog koša i abdomena (1 ili 5,3%), terapija vježbanjem-mišići leđa i vrata (2 ili 10,5%), terapija vježbanjem-mišići ruku (6 ili 31,6%), terapija vježbanjem-zglob lakta (3 ili 15,8%), terapija vježbanjem-mišići šaka, ručnog zgloba i zglobova prstiju ruke (1 ili 5,3%), terapija vježbanjem-zglob kuka (2 ili 10,5%), terapija vježbanjem-mišići dna zdjelice (3 ili 15,8%), terapija vježbanjem-mišići nogu (6 ili 31,6%), terapija vježbanjem, mišića stopala, skočnog zgloba i nožnih prstiju (4 ili 21,1%), treniranje vještina u aktivnostima koje se odnose na položaj tijela/pokretljivost/kretanje (21,1%), treniranje vještina u aktivnostima koje se odnose na premještanje /kade, kreveta, stolice, toaleta, vozila/ (1 ili 5,3%), terapija vježbanjem-respiratorni sistem /disanje/ (7 ili 36,8%), treniranje vještina upotrebe pomoćnih ili adaptivnih naprava, pomagala i opreme /stavljanje zavoja i bandaža, trening pokretljivosti sa pomagalima/ (3 ili 15,8%), terapija vježbanjem, cijelo tijelo /opća terapija vježbanjem/ (10 ili 52,6%), pokretno kontinuirano snimanje EKG- a (1 ili 5,3%), holter pokretno kontinuirano snimanje EKG- a (1 ili 5,3%), ultrazvuk srca /M-mode i 2-dimenzionalni ultrazvuk srca u realnom vremenu/ (1 ili 5,3%), terapija toplinom /hipertermička terapija/ (2 ili 10,5%), stimulacijska terapija /EMS, FES, IFT, TENS/ (5 ili 26,3%), terapija vježbanjem, mišići lica/temporomandibularni zglob (1 ili 5,3%), terapijska masaža ili manipulacija vezivnog ili mekog tkiva (1 ili 5,3%). U grupi pacijenata sa diskus hernijom ranije DTP koje su su šifrirane: ASŽ, izometrijske vježbe, elektroprocedure, dok je kod pacijenata (n=17) prema DRG-u korišteno ukupno 17 DTPkoje su šifrirane. U grupi pacijenata s amputacijom potkoljenice ranije šifrirane DTP su: bandažiranje, aktivne vježbe za bataljak uz otpor, vježbe hoda, dok je kod pacijenata (n=5) prema DRG-u korišteno ukupno 10 DTP. Zaključak: Novo šifriranje kroz program DRG-a daje bolje mogućnosti šifriranja usluga, a time i bolju naplatu učinjenih procedura, što vodi dobrom praćenju efektivnosti bolnica i boljem vrednovanju rada bolničkog sektora u cjelini.

Кључне речи:
Reforma u zdravstvu, Diagnosis Related Groups (DRG), rehabilitacija

Тематска област:
Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
27.06.2012.

Бр. отварања:
710

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH