4. Kongres fizijatara BiH

REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA FEMURA

Аутори:
1. Nikola Bajić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Prelom proksimalnog okrajka femura je kompleksan zdravstveni problem koji zahtijeva timski pristup zbog svoje učestalosti i pratećih komplikacija.Ova patologija je karakteristična za stariju životnu dob. Cilj svake rehabilitacije je što prije osposobiti pacijenta i vratiti ga aktivnostima svakodnevnog života. Kod pacijenata starije životne dobi od presudnog značaja su vertikalizacija i rana mobilizacija. Cilj: Prikazati ishod stacionarne rehabilitacije pacijenata sa prelomom proksimalnog okrajka femura. Materijal i metode: Prospektivnom studijom obuhvaćeno je 110 pacijenata koji su nakon preloma proksimalnog okrajka femura primljeni na rehabilitaciju na odjeljenju IV ZZFMR „dr M.Zotović“ Banjaluka u periodu oktobar 2010-oktobar 2011 godine. Kod svih bolesnika vršena je analiza po polu, dobi, trajanju rehabilitacije, načinu liječenja, tipu endoproteze, prisustvu komorbiditeta. Evaluacija uspjeha rehabilitacije u pogledu kvaliteta života prikazana je skorom bodova Womac Indexa. Za numeričku obradu podataka korištene su metode deskriptivne analize. Rezultati: Od 110 (28 m ,82 ž) pacijenata,kod 20 pacijenata je došlo do prekida rehabilitacije. Prosječna starost pacijenata bila je 74,6 godina, a trajanje rehabilitacije 24,9 dana. Način liječenja: endoproteza (62), osteosinteza (21) i neoperativno (7). Analizom rezultata Womac indexa dobili smo poboljšanje kvaliteta života kod 55% (endoproteza), 43 % (ostesinteza) i 57% (neoperativno liječeni) pacijenata. Zaključak: Kroz organizovanu i individualnu stacionarnu rehabilitaciju pacijenata starije životne postižu se dobri rezultati u smislu poboljšanja pokretljivosti i poboljšanja kvaliteta života pacijenata.

Кључне речи:
prelom proksimalnog okrajka femura, rehabilitacija

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
27.06.2012.

Бр. отварања:
743

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH