4. Kongres fizijatara BiH

DIJAGNOSTIČKE METODE I LEČENJE DECE SA POROĐAJNOM POVREDOM BRAHIJALNOG PLEKSUSA

Аутори:
1. Ivana Petronić, Albania

Апстракт:
Uvod: Povrede brahijalnog pleksusa klinički se manifestuju slabom pokretljivošću ruke usled oštećenja senzomotornih perifernih nerava koji mogu biti različite etiologije, stepena i nivoa. Cilj rada je da se na osnovu rane i kompletne dijagnostike i kontinuirane fizikalne terapije u što većoj meri povrati funkcija ruke posle oštećenja brahijalnog pleksusa. Metode: Primena protokola dijagnostičkih metoda (kliničkih, neurofizioloških i radioloških) na osnovu kojih se diferencijalno dijagnostički postavlja dijagnoza oštećenja brahijalnog pleksusa i procena oštećenja, na osnovu koje se primenjuje fizikalna terapija. Posle svake završene serije vrši se klinička i neurofiziološka evaluacija na osnovu koje se odredjuju dalje metode lečenja. Rezultati: Ukoliko klinički i neurofiziološki nema poboljšanja funkcije i znaka oporavka do 3 meseca indikovana je neurohirurška intervencija. Kod slučajeva sa nezadovoljavajućim rezultatima u starijem uzrastu primenjuju se mišićno tetivni transferi i osteotomija uz kontinuiranu primenu fizikalne tarpije i rehabilitacije te dece. Kod svih drugih slučajeva se shodno oporavku određuje program fizikalne terapije i rehabilitacije. Zaključak: Fizikalna terapija kod dece sa oštećenjem brahijalnog pleksusa je individualna i sprovodi se kontinuirano do kraja rasta i razvoja deteta uz timski rad, a oporavak je specifičan i zavisi od stepena oštećenja i ranog započinjanja adekvatnog lečenja.

Кључне речи:
brahijalni pleksus, fizikalna terapija, deca

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
02.07.2012.

Бр. отварања:
753

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH