4. Kongres fizijatara BiH

INTREPETACIJA PRIMJENE TESTA 6 MINUTA HODA KOD PACIJENATA SA COPD

Аутори:
1. Dr Snežana Kutlešić-Stević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD: Postoji dilema oko interpretacije u promjenama kod testa 6 minuta distance hoda (6MWD), kod plućne bolesti hroničnog (COPD) pacijenata i da li postoje ikakve važne razlike (MID) za ovaj ishod mjerenja. Podaci uzeti iz pet proba upisujući široki spektar COPD pacijenata sa 6MWD u osnovi i praćenje, upotrebljeni su kad se odrede početne vrijednosti za značajne promjene kod 6MWD upotrebljavajući tri distribucije baziranim metodama. Bazirane metode su bile takođe procjenjivane u određivanju MID. CILJ:Pokazati uticaj primjene fizikalne terapije i 6MWD po Guyatt-u na poboljšanje rezultata plućne funkcije kod pacijenata sa CODP. METODE:U studiju je uključeno 30 pacijenta koji su hospitalizovani zbog komplikacija šećerne bolesti i dijagnostikovane polineuropatije. Svi pacijenti su imali i COPD (II stepen), a podjeljeni su po spirometrijskom nalazu,respiratornim tegobama i BORG skali. Svi pacijenti su imali fizikalni tretman u trajanju od 21 dan (opšte kondicione vježbe,vježbe disanja i relaksacije i program vježbi za cirkulatorne smetnje). Korišten je test 6MWD po Guyatt-u. Od bolesnika je traženo dana označenom koridoru dugom 30 metarapređu što veću razdaljinu u toku 6 minuta. (U prilogu: Formular anamnestičkih podataka sa evidencijom treninga i pisani pristanak pacijenta.) Za vrijeme testa notirani su puls i O2 saturacija. Na početku i kraju terapije mjereni su FEV1, 6MWD i BORG skala. REZULTATI: Ukupno u pet proba su obezbjeđeni dokazi (činjenice) za obe analize. U svim probama pacijenti su nakon respiratornog programa rehabilitacije što je uključivalo fizičke vježbe kao glavnu komponentu, zajedno sa obukom pacijenta, vježbe disanja i vježbe opuštanja. 30 pacijenata su imali prosječnu dob 58,9 ± 8,3 godine, 71% su bili muškarci.Na početku mjerenja FEV1 je,u prosjeku, bio 39,2 % od predviđenog,a na kraju testiranja 53,1% (poboljšanje od 14 %). Srednja vrijednost 6MWD u početku je bio 361 m, dok je na kraju testiranja iznosio 473 m (poboljšanje od 27%). BORG skala je pokazala poboljšanje od oko 30%, subjektivnih tegoba pacijenta. ZAKLJUČAK: Pacijenti uključeni u studiju su, nakon respiratornog programa rehabilitacije što je uključivalo fizičke vježbe kao glavnu komponentu, zajedno sa obukom pacijenta, postizali poboljšanje rezultata u 6MWD, FEV1 i BORG skali. Plućna funkcija je pod optimalnom terapijom ireverzibilno ograničena, mišićnu funkciju je moguće popraviti. Fizikalna terapija dovodi s toga do poboljšanja fizičkih sposobnosti pacijenta, te je poželjno uključiti je u tretman pacijenata sa COPD.

Кључне речи:
COPD, FEV1, distanca hoda, BORG skala

Тематска област:
Медицинска рехабилитација кардиоваскуларних и пулм

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
04.07.2012.

Бр. отварања:
476

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH