4. Kongres fizijatara BiH

REZULTATI RADA SLUŽBE ZA FIZIKALNU MEDICINU I RANU REHABILITACIJU OPŠTE BOLNICE“SVETI APOSTOL LUKA“DOBOJ

Аутори:
1. Aleksandra Hadziavdic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD:U savremenom konceptu liječenja u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji smatra se da rehabilitacija mora biti pravovremena, doktrinarna i kontinuirana.Prva faza procesa rehabilitacije jeste rana(akutna) rehabilitacija koja podrazumijeva započinjanje rehabilitacionog tretmana odmah po hospitalizaciji, pa i u jedinicama intenzivne njege internističkih i hirurških odjeljenja. CILJ rada je da prikaže rezultate troipogodišnjeg rada Službe za fizikalnu medicinu i ranu rehabilitaciju hospitalizovanih pacijenata Opšte bolnice“Sveti apostol Luka“Doboj. MATERIJAL I METODE:Rađena je retrospektivna studija za period od 1.1.2009.godine do 30.6.2012.godine.Korišten je protokol pacijenata obuhvaćenih programom rane rehabilitacije u navedenom periodu. REZULTATI:U ispitivanju koje je trajalo tri i po godine od 1.1.2009.godine do 30.6.2012.godine programom rane rehabilitacije bilo je obuhvaćeno ukupno 5638 pacijenata na liječenju u našoj ustanovi.Broj pacijenata koji su prošli program rane rehabilitacije stalno je rastao tako je u 2009.godini taj broj iznosio1395 (24,74 %) pacijenata, u 2010.godini je to bilo 1613 (28,61 %) pacijenata, u 2011.godini programe rane rehabilitacije su prošla 1873 (33,22%) pacijenta, dok je u prvoj polovini 2012.godine taj broj iznosio 757(13,43%) pacijenata. Zastupljenost po organizacionim jedinicama u našoj ustanovi iznosio je ortopedija i traumatologija 1708 (30,29 %)pacijenata, hirurgija 313(5,55 %) pacijenata, neuropsihijatrija kao zajednička organizaciona jedinica 998 (17,70 %) pacijenata.Po odvajanju neurologija 778 (13,80%) pacijenata, a psihijatrija 128(2,27 %) pacijenata.Na internom odjeljnju programom rane rehabilitacije bilo je obuhvaćeno 979(17,36 %) pacijenata, pedijatrija 61(1,08 %) pacijenata i ostale službe ukupno 80 (1,42 %) pacijenata.Značajan broj pacijenata liječenih u našoj službi bili su i zaposleni bolnice koji su činili 593 (10,53 %) pacijenata. ZAKLJUČAK:Osnovni cilj primjene postupaka rane, akutne, rehabilitacije je da u prvoj fazi oporavka spriječi ili umanji nastanak mogućih komplikacija, prije svega respiratornih, vaskularnih i koštanozglobnih i spriječi razvoj kasnih posljedica kao i da skrati boravak bolesnika u ustanovi koja ga je primarno zbrinula.Fizikalna medicina i rehabilitacija, posebno dio rane rehabilitacije, postale su nezaobilazni dio savremenog koncepta liječenja pacijenata u našoj ustanovi. Tome u prilog govori i činjenica o stalnom porastu broja pacijenata koji su obuhvaćeni programima rane rehabilitacije.

Кључне речи:
rana rehabilitacija, prevencija komplikacija

Тематска област:
Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
06.07.2012.

Бр. отварања:
726

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH