4. Kongres fizijatara BiH

DIJAGNOSTIČKI I PRAKTIČNI PROBLEMI U REHABILITACIJI JUVENILNE MOYAMOYA BOLESTI - PRIKAZ SLUČAJA

Аутори:
1. Dubravka Radulović, Albania

Апстракт:
Uvod:Juvenilna moyamoya bolest je retko cerebrovaskularno oboljenje koje dovodi do progresivne stenoze i okluzije krvnih sudova arterije karotis interne i stvaranja nove abnormalne vaskularne mreže na bazi mozga.Klinička slika može raznolika:jedan ili više ishemičnih i/ili hemoragičnih insulta,konvulzije,TIA,senzorni i kognitivni ispadi. Cilj rada je da se prikaže dijagnostička i praktična kompleksnost u rehabilitaciji juvenilne moyamoya bolesti. Metodologija:prikaz slučaja Radi se o 14-godišnjem dečaku, sa bihemiparezom,oštećenjem vida i govora,kognitivnim oštećenjem i epilepsijom. Dijagnostika zahteva sofisticirane imaging tehnike vaskularnog sistema mozga,te celokupne moždane mase(DSA,CT,MRi,MRA,PET),laboratorijske analize pri čemu ne možemo zanemariti i genetski faktor. Praktični problemi se svode na to kako da primenimo adekvatno timsko lečenje i rehabilitaciju da bi obezbedili što bolji kvalitet života i što bolju prognozu u odnosu na njegove godine. Rehabilitacija pre svega zavisi od stepena i vremena nastanka oštećenja. Rehabilitacija je neophodna i podrazumeva timski pristup:fizikalna terapija,radna terapija,logopedski i defektološki tretman,psihološko praćenje,kao i adekvatnu edukaciju. Zaključak:nadamo se da ćemo prikazom ovoga slučaja pomoći da se utvrde čvrste smernice u dijagnozi,diferencijalnoj dijagnozi,lečenju i rehabilitaciji juvenilne moyamoya bolesti i ovoga pacijenta posebno.

Кључне речи:
juvenilna moyamoya bolest, rehabilitacija, dijagnostika

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
10.07.2012.

Бр. отварања:
658

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH