4. Kongres fizijatara BiH

SPOSOBNOST ČITANJA U ODNOSU NA NEUROLOŠKI OŠTEĆENU STRANU TIJELA KOD PACIJENATA SA GOVORNO JEZIČKIM POREMEĆAJIMA NAKON MOŽDANOG UDARA

Аутори:
1. Goran Savic, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nataša Stjepanović, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Moždani udar umanjuju sposobnost izražavanja i razumijevanja jezika, čitanja i pisanja. Dosadašnja istraživanja ukazuju na povezanost težine i obima sposobnosti čitanja naglas i razumijevanja pročitanog u odnosu na funkcionalno oštećenu stranu tijela kao posljedicu moždanog udara. C i l j r a d a je sagledati sposobnost čitanja naglas i razumjevanja pročitanog kod pacijenata sa govorno jezičkim oštećenjima nakon doživljenog moždanog udara. M e t o d o l o g i j a i s t r a ž i v a n j a Istraživan je uzorak veličine 106 pacijenata Neurološkog odjeljenja ZZMFR“ Dr. Miroslav Zotović“ u Banja Luci, upućenih na logopedsku procjenu, u periodu prvih 60 dana nakon doživljenog moždanog udara. Analiziran je pol, starost, obrazovna struktura, etiologija moždanog udara, komorbiditet, neurološki oštećena funkcija strane tijela. Uzorak je testiran subtestom čitanja Bostonskog dijagnostičkog testa za afazije (BDAE) koji obuhvata čitanje naglas i razumjevanje pročitanog. Dobijeni rezultati su statistički obrađeni, tabelarno prikazani i obrazloženi. R e z u l t a t i i s t r a ž i v a n j a Uzorak je prosječne starosti 65,51 godina. Testiranje je izvršeno u prosjeku nakon 31,39 dana od doživljenog moždanog udara. Oba pola su jednako zastupljena. U uzorku su najviše zastupljeni nekvalifikovani radnici. U najvećem broju slučajeva dva i više oboljenja su prethodila moždanom udaru, slijede pacijenti sa arterijskom hipertenzijom itd. Ishemijski moždani udar je najčešće bio zastupljen u uzorku. Desnostrani neurološki deficiti su zastupljeni sa 87,7 % uzorka, lijevostrani sa 7,5 %, obostrani sa 1,9 % i bez značajnih deficita je bilo 2,8 %. Subtest razumjevanja simbola je prosječno realizovan sa 44,4 % uspjeha. Subtest čitanja riječi je prosječno realizovan sa 43,96 % uspjeha. Subtest čitanja rečenica je prosječno realizovan sa 38,96 % uspjeha. Subtest fonetskih asocijacija je prosječno realizovan sa 41,62 % uspjeha. Subtest usaglašavanja pisanih riječi i slika je prosječno realizovan sa 40,94 % uspjeha. Subtest razumijevanja pročitanih rečenica i pasusa je prosječno realizovan sa 32,54 % uspjeha. Pacijenti sa desnostranim neurološkim ispadima tijela su imali ispodprosječne rezultate u odnosu na cijeli uzorak na svim subtestovima čitanja i razumijevanja pročitanog. Pacijenti sa lijevostranim, obostranim i bez neurološki značajnih ispada su u pravilu, postigli nadprosječne rezultate u odnosu na prosjek cijelog uzorka. Statistički je dokazana vrlo visoka korelacija između razumijevanja pročitanih rečenica i pasusa sa sposobnošću čitanja rečenice naglas kao i između čitanja riječi naglas i usaglašavanja pisanih riječi sa slikama. Dobijeni rezultati su statistički značajni na nivou p=0,000. Zaključak Prisutna je statistički značajna povezanost lokalizacije neurološkog ispada i težine i obima poremećaja čitanja i razumjevanja pročitanog. Statistički se uočava veoma visoka korelacija postignuća na zadacima čitanja rečenica naglas i razumjevanja pročitanih rečenica i pasusa, te na zadacima čitanja riječi naglas i usaglašavanja pisanih riječi i slika.

Кључне речи:
moždani udar, čitanje, razumijevanje pročitanog, strana neurološkog ispada.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
11.07.2012.

Бр. отварања:
591

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH