4. Kongres fizijatara BiH

DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA I KIČMENOG STUBA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE CENTRA ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU U SARAJEVU

Аутори:
1. Emira Švraka, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
DEFORMITETI GRUDNOG KOŠA I KIČMENOG STUBA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE CENTRA ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU U SARAJEVU Švraka E*, Mlađen S, Smailbegović V. Univerzitet u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija Bolnička 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Kontakt autor E-mail: goldy_emi@yahoo.com ABSTRAKT Najčešći deformiteti grudnog koša su pectus excavatum (udubljene grudi) i pectus carinatum (ispupčene ili kokošije grudi), a kičmenog stuba skolioza i kifoza. Ciljevi: prikazati učestalost koštano-mišićnih deformiteta grudnog koša i kičmenog stuba u odnosu na pol, dob, smjer srednje škole i stepen senzornog onesposobljenja učenika Srednje škole Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu u školskoj 2011./2012. godini. Metoda rada je retrospektivna, deskriptivna i analitička. Podaci su preuzeti iz postojeće školske i medicinske dokumentacije Centra. Uzorak: 35 učenika, 16 ženskog pola i 19 muškog. Rezultati: Najviše slijepih učenika se školuje za poslovne sekretare, njih 4, a najviše slabovidnih učenika, njih 13 su budući fizioterapeuti. Jedan učenika muškog pola ima pectus excavatum, 4 učenika skoliozu, 1 muškog pola i 3 ženskog pola, kifozu ima 9 učenika, 5 učenika ženskog pola i 4 učenika muškog pola. Od ukupnog broja učenika s deformitetima njih 11 su slabovidne osobe a 3 učenika su slijepe osobe. Od 11 slabovidnih osoba 8 učenika je s kifozom, 2 učenika s skoliozom i 1 učenik s pectus excavatum. Od 3 slijepe osobe 2 učenika su s skoliozom a 1 učenik s kifozom. Zaključak: senzorna onesposobljenja imaju uticaj na nastanak koštano-mišićnih deformiteta grudnog koša i kičmenog stuba.

Кључне речи:
deformiteti grudnog koša i kičmenog stuba, senzorna onesposobljenja

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
11.07.2012.

Бр. отварања:
606

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH