4. Kongres fizijatara BiH

PRIMJENA PELOIDA U LIJEČENJU BOLESNIKA SA GONARTROZOM

Аутори:

Апстракт:
Uvod: Gonartroza je degenerativno oboljenje koljena koje karakteriše progresivna destrukcija zglobnih hrskavica, a klinički se manifestuje bolom koji se pojačava pri pokretu, te progresivnom funkcionalnom onesposobljenošću. Cilj: Utvrditi efekat peloidoterapije na funkcionalnu sposobnost, pokretljivost i jačinu bola kod pacijenata sa gonartrozom. Materijal i metode: Istraživanje je obuhvatilo 40 pacijenata, od kojih su 31 žene a 9 muškarci, koji su nasumično raspodijeljeni u eksperimentalnu i kontrolnu grupu, koje su brojale po 20 pacijenata. Kod svih pacijenata radiološki je potvrđena dijagnoza gonartroze, a liječeni su na Reumatološkom odjeljenju ZZFMR “Dr Miroslav Zotović” BL u prvoj polovini 2012.god. Prosječna starost bila je 68.80±8.83 godine. Pacijenti u eksperimentalnoj grupi su imali terapiju peloidom, jednom dnevno u trajanju od 20 minuta, 21 dan. A pored peloidne terapije imali su kineziterapiju, hidro terapiju (termomineralnu vodu) i elektroterapiju. Pacijenti iz kontrolne grupi su imali  kineziterapiju , hidro terapiju (termomineralnu vodu) i elektroterapiju.  Od medikamentozne terapije za analgeziju korišten je Paracetamol. Statističko poređenje eksperimentalne i kontrolne grupe je vršeno Studentovim T-testom. Nezavisna varijabla bila je primjena terapije peloidom, a WOMAC indeks, VAS skala bola i obim pokreta fleksije i ekstenzije uzeti su kao zavisne varijable. Rezultati: Sa sigurnošću od 99% (p=0.01, t=5.33, DF=38) možemo tvrditi da postoji statistički visoko značajna razlika u percepciji promjene bola prije i poslije terapije mjerenoj VAS skalom i WOMAC indexom kod pacijenata tretiranih peloidom. Sa sigurnošću od 95% (p=0.05, t=-2.18, DF=38) možemo tvrditi da postoji statistički značajna razlika u promjeni obima pokreta kod fleksije oba koljena prije i poslije terapije. Zaključak: Kod pacijenata kod kojih je primijenjen peloid došlo je do značajnog poboljšanja funkcionalne sposobnost,kao i smanjenja bola i ukočenosti u koljenima.

Кључне речи:
gonartroza, peloid, Womac index, VAS

Тематска област:
Балнеотерапија

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
11.07.2012.

Бр. отварања:
738

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH