4. Kongres fizijatara BiH

KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA OBOSTRANIM TOTALNIM ENDOPROTEZAMA KUKOVA I PACIJENATA SA OBOSTRANIM TOTALNIM ENDOPROTEZAMA KOLJENA

Аутори:

Апстракт:
UVOD: Modernog čovjeka odlikuje težnja ka boljem kvalitetu života. Kvalitet života predstavlja subjektivni osjećaj i zapažanje pacijenata o stepenu fizičkog, emocionalnog i socijalnog dobrog zdravlja. Mjerenje kvaliteta života je važno radi donošenja pravovremene odluke o načinu liječenja i preduzimanja svih mjera za očuvanje kvaliteta života. CILJ RADA: Cilj ove studije je da se istraži postojanje razlike u kvalitetu života pacijenata sa obostranim totalnim endoprotezama kukova i pacijenata sa obostranim totalnim endoprotezama koljena po prijemu na postoperativnu stacionarnu rehabilitaciju i otpustu sa iste. MATERIJAL I METODE: Prospektivnom studijom su obuhvaćena 123 pacijenta oba pola (93ž, 30m) prosječne životne dobi (61,76) sa dijagnozom stanja nakon implantacije totalne endoproteze oba kuka (n=68) i stanja nakon implantacije totalne endoproteze oba koljena (n=55) po prijemu na stacionarnu postoperativnu rehabilitaciju i otpustu sa iste u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ DR M.Zotović“, Banjaluka. Prosječna životna dob pacijenata iz grupe obostranih totalnih endoproteza oba kuka bila je 58,98, a pacijenata iz grupe obostranih totalnih endoproteza oba koljena bila je 65,2. Mjerili smo kvalitet života po prijemu na stacionarnu rehabilitaciju i otpustu sa iste Western Ontario and McMaster Universitas Index (WOMAC) za svakog pacijenta. Ostali parametri praćenja su: profesija, dužina trajanja rehabilitacije i stepen komorbideta. Za utvrđivanje statističke značajnosti koristili smo Student T-test i t-test za nezavisne uzorke za utvrđivanje postojanja razlike između pacijenata sa artroplastikom kukova i koljena. REZULTATI WOMAC index score je podjednako dobar za obe grupe pacijenata te ne postoji statistički značajna razlika između pacijenata sa implantiranim obostranim totalnim endoprotezama kukova i pacijenata sa implantiranim obostranim totalnim endoprotezama koljena (p>0,05) ni na prijemu ni na otpustu sa liječenja. ZAKLJUČAK: Dobar kvalitet života pacijenata sa implantiranim obostranim totalnim endoprotezama kuka i pacijenata sa implantiranim obostranim totalnim endoprotezama koljena ukazuje na imperativ provođenja neposredne postoperativne rehabilitacije, а WOMAC indeks bi mogao da ima veliki značaj u planiranju liječenja pacijenata sa uznapredovalim degenerativnim bolestima kuka i koljena.

Кључне речи:
kuk, koljeno, obostrana endoproteza, WOMAC

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
11.07.2012.

Бр. отварања:
653

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH