4. Kongres fizijatara BiH

ODNOS ČLANOVA TIMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Аутори:
1. Emira Švraka, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Fizikalna terapija osoba s onesposobljenjima obavlja se u RUZ/CBR ambulantama Domova zdravlja (Rehabilitacija u zajednici/Community-Based Rehabilitation), bolnicama, institutima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i centrima za rehabilitaciju (balneoklimatoterapijskim centrima). Do 1992. godine, medicinska rehabilitacija u Bosni i Hercegovini provodila se institucionalno u specijalističkim zdravstvenim ustanovama, gdje je bilo zaposleno preko 80% profesionalaca u rehabilitaciji. Cilj rada je prikazati zastupljenost i odnos članova tima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Kantonu Sarajevo. Metod rada: Korišteni su podaci Registra zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika zaposlenih u Kantonu Sarajevo, prema dokumentaciji Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva, 2008. Rezultati: Od ukupno 812 srednjih tehničara zaposlenih u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, fizioterapeuta sa srednjom spremom je 79 (9,73%); od 138 viših medicinskih tehničara, 21 (15,22%) su viši fizioterapeuti; od 377 zaposlenih doktora medicine, 15 je fizijatara (3,98%). Broj fizioterapeuta na 1 fizijatra je 6,67. Diplomiranih fizioterapeuta nema. Broj fizioterapeuta na 1 fizijatra u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je 2,04. 2008. godine diplomiranih fizioterapeuta nije bilo. U drugim institucijama Kantona Sarajevo/2008, (srednje škole, FZS, Opća bolnica, hitna...) broj fizioterapeuta na 1 fizijatra: 4,08. Bilo je zaposleno četvoro diplomiranih fizioterapeuta. Broj fizioterapeuta na 1 fizijatra: 52:200 = 3,85 u Kantonu Sarajevo. Zaključak: Broj fizioterapeuta na 1 fizijatra u rehabilitacionim timovima zdravstvenih i edukacionih ustanova Kantona Sarajevo je neujednačen i kreće se od 2 do 7 na jednog fizijatra.

Кључне речи:
rehabilitacioni tim, fizijatar, fizioterapeut

Тематска област:
Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
12.07.2012.

Бр. отварања:
664

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH