4. Kongres fizijatara BiH

REHABILITACIJA PACIJENATA S MORBUS BECHTEREW

Аутори:
1. Emira Švraka, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Morbus Bechterew (Ankilozantni spondilitis) je upalna, progresivna, hronična, reumatska bolest, koja spada u grupu spondiloartropatija. Ciljevi ovog rada su: utvrditi ukupan broj liječenih pacijenata s M. Bechterew-om, u CBR-u Doma zdravlja "Novi Grad" u Sarajevu u periodu od 25.08.2009. do 01.01.2012. godine; odrediti njihovu polnu i dobnu strukturu; prikazati vrste zanimanja; prikazati vrste provedenih modaliteta fizikalne terapije i vježbi provedenih u liječenju. Metod: studija je retrospektivna, podaci su preuzeti iz postojeće medicinske dokumentacije u CBR-u Doma zdravlja "Novi Grad" u Sarajevu. Rezultati: broj liječenih pacijenata s Morbus Bechterew-om, u periodu 25.08.2009. do 01.01.2012. godine, je bio 13; 9 muškog pola i 4 ženskog pola, životne dobi od 24-67 godina. TENS je primijenjen kod 11, a interferentne struje kod 7 pacijenata. Medicinska masaža je primjenjena kod 10 pacijenata, sonoforeza kod 6, magnetoterapija kod 2 pacijenata, a ultrazvuk 4. Toplotna procedura je primjenjena kod 1 pacijentice, a krioterapija kod 2 pacijenata muškog pola. Kineziterapija je primjenjena kod 10 pacijenata. Jedan pacijent muškog pola vježbe je radio u kućnim uslovima. Vježbe disanja su primjenjene kod 5 pacijenata, vježbe istezanja i aktivne vježbe za cervikalni dio kičme kod 4 pacijenta, aktivne vježbe za torakalnu kičmu i vježbe po Reganu kod 3 pacijenta, dok vježbe jačanja PVM (paravertebralne muskulature) i aktivne vježbe za lumbosakralni dio kičme primjenjeno je kod 2 pacijenta. Aktivne vježbe za gornje ekstremitete je radio 1 pacijent. Zaključak: Najčešće primjenjivane procedure fizikalne terapije su kineziterapija, TENS i manuelna masaža. Kućna fizikalna terapija je metoda izbora za kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja i edukaciju pacijenata s M. Bechterw-om. Dom zdravlja „Novi Grad“ u Sarajevu ne pruža usluge hidrokineziterapije, tako da pacijenti nastavljaju liječenje u Centrima za balneoklimatoterapiju.

Кључне речи:
Morbus Bechterew, rehabilitacija

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
12.07.2012.

Бр. отварања:
1015

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH