4. Kongres fizijatara BiH

MOGUĆNOSTI JONTOFOREZE U LEČENJU ZUBNIH PROCESA LETAČA

Аутори:

Апстракт:
Cilj rada je bio sanacija sub i periapikalnih procesa mandibularnih inciziva jontoforezom u cilju prevencije apikalne amputacije. Uzorak je obuhvatio 20 pacijenata oba pola, starosti od 24-50 godina sa sub i periapikalnom afekcijom inciziva mandibule, verifikovanih ciljanom radiografiom i klinički, podeljenih u dve grupe po 10 pacijenata. Metode rada:Prvoj grupi u kanalikularni sistem aplikovan je 1ml  10% rastvora KJ i u njega uvedena katoda u vidu igle za instrumentaciju kanala korena, dok je sa anode natopljene fiziološkim rastvorom aplikovana doza od 100mg metaciklina submandibularno. Intenzitet struje je prema individualnoj osetljivosti bio u X vrednostima 0,85mA u trajanju od 12min. tj. u X biodozi  10,2 mAmin. sukcesivno 12 puta na treći dan. Drugoj grupi je na treći dan naizmenično aplikovan u kanalikularni sistem Jodoformom sol.Chlumsky  i Ca(OH)2 pasta 12 puta. Rezultati su na kraju sagledani radiološki i simptomatski internom skalom bola od 1-5. Rezultati istraživanja:Radiloško rasvetljenje je u prvoj grupi opalo u dijametru X±SD od 9,7mm na 3,5mm sa vrednostima t testa 4,58 i p<0,005. Bol po internoj skali od 1-5 opao je X±SD = 4,85 na X±SD=1,84 i vrednostima t =3,45 i p<0,005.U drugoj grupi  nije zapažena signifikantna razlika rasvetljenja niti bola za biomedicinski istraživane pojave.Zaključak: Jontoforetski tretman sub i priapikalnih putridnih procesa dovodi do signifikantne regresije patološkog substrata mandibularnih inciziva, te se može predložiti kao adjuvantna metoda u kliničkoj praksi.

Кључне речи:
electrophoresis, odontogenic infections , structural prevention.

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
13.07.2012.

Бр. отварања:
438

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH