4. Kongres fizijatara BiH

ORGANIZACIJA REHABILITACIJE I EDUKACIJE IZ OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE NA PODRUČJU FBIH

Аутори:
1. Mirsad Muftić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Narcisa Vavra - Hadžiahmetović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
„Organizacija rehabilitacije i edukacije iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na području FBiH” Autori: Narcisa Vavra-Hadžiahmetović1 , Mirsad Muftić2 1 Medicinski fakultet Sarajevo 2 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo BiH „Fizikalna medicina i rehabilitacija je priznata medicinska specijalizacija u cijeloj Europi. Ona je ključna u prevenciji, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji osoba s onesposobljavajućim bolestima i stanjima. Specijalisti te struke moraju imati holistički pristup bolesnicima s akutnim i kroničnim bolestima i stanjima, kao što su mišićnokoštane ili neurološke bolesti i ozljede, amputacije, kardiorespiratorne bolesti, disfunkcije organa u području male zdjelice ili onesposobljenost zbog kronične boli ili tumora. Oni rade u različitim uvjetima, od bolnica do zajednice. Koriste se specifičnim dijagnostičkim alatima i provode liječenje koje uključuje lijekove, fizikalne, tehničke, edukacijske i vokacijske intervencije, preferabilno u sklopu multidisciplinarnog tima”. Bijela knjiga fizikalne i rehabilitacijske medicine u Europi je knjiga temeljnih znanja i vještina, opis kliničkog konteksta rada i prirode edukacije i treninga, što je osnova definiranja ove specijalnosti prema drugim područjima medicine. Poštivanje pravila i smjernica datih u Bijeloj knjizi je ne samo obaveza svih fizijatara nego i potreba. Zasnovano na ovim, već poznatim, principima razvijala se i razvija se ova specijalnost i u našim uslovima i to kao samostalna medicinsku specijalnost koja se bavi poticanjem tjelesnih i kognitivnih funkcija, aktivnosti, participacijom i prilagodbom ličnih i okolinskih faktora. Stoga je odgovorna za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba s onesposobljenjem i komorbiditetom u svim dobnim skupinama. Kao prepoznatljiva medicinska disciplina, morala bi imati i prepoznatljive parametre mjerenja zbog moguće bolje komunikacije među fizijatrima sa jedne strane i bolje komunikacije sa ostalim zdravstvenim radnicima sa druge strane, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata liječenja. Početci fizikalne medicine i rehabilitacije datiraju iz 1950. godina, kada je počeo sa radom prvi rehabilitacioni centar na našim prostorima (Rehabilitacioni centar „Ilidža” Sarajevo), kojega je osnovao akademik Prof. dr Marko Ciglar, a koji je kasnije prerastao u Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Kontinuitet naučnog i stručnog djelovanja je omogućila Prof. dr Nadežda Zjuzin formirajući 1993. godine Kliniku za fizijatriju na lokalitetu Kliničkog centra Koševo u Sarajevu. Rehabilitacija na području FBiH je organizirana na više razina: 1. Rehabilitacija u okviru bolnica (Klinički centar Sarajevo, bolnica „Dr Abdulah Nakaš” Sarajevo, Klinički centar „Tuzla”, Klinički centar „Mostar”, Klinika Zenica). Rehabilitacija sekundarnog i tercijarnog nivoa je usmjerena na stacionarne pacijente, kao rana rehailitacija preoperativna rehabilitacija i postoperativni rehabilitacijski tretman. Osim gore navedene grupe pacijenata korisnici usluga su dijelom i vanjski pacijenti. 2. Rehabilitacija u okviru banjskih lječilišta („Reumal” Fojnica, „Aquaterm” Olovo, „Banja Ilidža Gradačac”, Lječilište „Gata” Bihać, „Banja Terme” Sarajevo). Ova rehabilitacija djeluje kontinuirano sa težištem na pozitivnim efektima termalnih voda i hidrokinezi terapijskih procedura. 3. Rehabilitacija u okviru centara za fizikalnu i psihosocijalnu rehabilitaciju (Centri za rehabilitaciju zajednici – CBR centri). Ovaj koncept je organiziran kroz 38 centara raspoređenih na nivou FBiH i uključen u primarnu zdravstvenu zaštitu. Ovaj koncept je počeo sa radom 1996.god. i predstavlja najznačajniji segment rehabilitacije u smislu broja pacijenata uključenih u fizikalni tretman (70-80% svih pacijenata se rehabilitira kroz ove centre) 4. Rehabilitacija u okviru Zavoda zdravstvenih zaštita radnika (Sarajevo, Zenica). Rehabilitacija u ovim Centrima je usmjerena na rehabilitaciju radno aktivnog stanovništva i profesionalnu rehabilitaciju). 5. Rehabilitacija u okviru privatne prakse (Sarajevo, Mostar, Zavidovići, Cazin, Zenica). Ova rehabilitacija je zasnovana na Ugovorima sa osiguravajučim kućama, privrednim subjektima i direktnoj participaciji pacijenata. Uloga gore navedenih centara je osim rehabilitacije kao primarne uloge i edukacija učenika srednje fizioterapeutske škole, Fakulteta zdravstvenog studija – smjer fizioterapija i studenata Medicinskog fakulteta. Učenje je savremeni i najvažniji dio rehabilitacijskog procesa. Specijalisti moraju znati načela i razumjeti teorijsku pozadinu poučavanja i učenja. Poznavanje načela pomaže u osmišljavanju strategija poboljšanja krajnjeg rezultata i izbjegavanju neprilagođenosti. Specijalisti fizijatri u BiH su doktori medicine čija specijalizacija traje četiri godine i osmišljena je da pokrije sva područja djelovanja ove specijalnosti. Nažalost, broj mladih specijalizanata je jako mali I na tom problememu se mora ubzano raditi. Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od ove akademske godine slušaju nastavu iz Fizikalne medicine i rehabilitacije po reformisanom kurikulumu, sa predviđenih ECTS kredita od 4 boda. Cilj predmeta Fizijatrija i rehabilitacija je upoznati studente sa načelima teorije i prakse savremene fizijatrije i rehabilitacije. Svrha predmeta je usvajanje postupaka iz domena fizijatrije i rehabilitacije u cilju liječenja oboljenja i povreda i prevencije nastanka sekundarnih komplikacija i onesposobljenja pacijenata. Program će se provesti kroz 6 modula. Takođe, od ove akademske godine, uveden je i izborni predmet Rehabilitacija pacijenata sa spinalnom lezijom. Predmet je zastupljen sa 2 boda ECTS kredita. Cilj predmeta je upoznati studente sa načelima teorije i prakse savremene rehabilitacije pacijenata sa spinalnom lezijom. Svrha predmeta je usvajanje postupaka iz domena rehabilitacije u cilju liječenja oboljenja i povreda i prevencije nastanka sekundarnih komplikacija i onesposobljenja pacijenata sa spinalnom lezijom. Predviđena su 4 modula. Primjena ICF klasifikacije bi trebala postati rutinskom, jer daje izvanredne mogućnosti praćenja rezultata programa rehabilitacije. Zbog toga je planirano da se i studenti medicinskog fakulteta upoznaju sa ovom klasifikacijom. Zaključak Rehabilitacija je multidisciplinarna aktivnost, ovisna o dobroj komunikaciji između osoblja i individualnim vještinama uključenih profesionalaca. Za uspjeh tima moraju postojati jasni rehabilitacijski ciljevi za pacijenta, u čemu pacijent i njemu važne osobe trebaju potpuno sudjelovati. Uspjehu timskog rada pridonosi dijeljenje znanja i radnog opterećenja..Upučivanje u znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije mora da počne od programa dodiplomske nastave i da bude nastavljeno preko usmjerene specijalizacije i cjeloživotnog učenja.

Кључне речи:
Rehabilitacija, organizacija, edukacija

Тематска област:
Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
13.07.2012.

Бр. отварања:
834

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH