4. Kongres fizijatara BiH

ORALNA SPRETNOST KOD PACIJENATA SA GOVORNO JEZIČKIM POREMEĆAJIMA NAKON MOŽDANOG UDARA

Аутори:
1. Ljiljana Rakić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
S a ž e t a k U v o d Kod moždanog udara često dolazi do neuromotornog deficita koji za posljedicu ima poremećaj oralne spretnosti. Spretnost tokom izvođenja govornih pokreta može biti poremećena u obimu, brzini, snazi i vremenu. C i l j r a d a je sagledati sposobnost oralne spretnosti pacijenata sa govorno jezičkim oštećenjima nakon doživljenog moždanog udara. Oralnu spretnost sagledati u odnosu na neurološke deficite pogođene strane tijela. M e t o d o l o g i j a i s t r a ž i v a n j a Istraživanje je obavljeno u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju " Dr Miroslav Zotović", na neurološkom odjeljenju. Istraživan je uzorak veličine 106 pacijenata upućenih na logopedsku procjenu i tretman, u periodu prvih 60 dana, nakon doživljenog moždanog udara. Analiziran je pol, starost, obrazovna struktura, etiologija moždanog udara, komorbiditet, neurološki oštećena funkcija strane tijela. Oralna spretnost je testirana subtestovima Bostonskog dijagnostičkog testa za afazije (BDAE). Dobijeni rezultati su statistički obrađeni, tabelarno prikazani i obrazloženi R e z u l t a t i i s t r a ž i v a n j a Uzorak je prosječne starosti 65,51 godina. Oba pola su jednako zastupljena.Najviše su zastupljeni nekvalifikivani radnici. U najvećem broju slučajeva dva i više oboljenja su prethodila moždanom udaru, slijede pacijenti sa arterijskom hipertenzijom i td. Najčešće zastupljen je bio ishemijski tip moždanog udara. Desnostrani neurološki deficiti tijela su zastupljeni sa 87,7 %, lijevostrani sa 7,5 %, obostrani sa 1,9 % i bez značajnih deficita je bilo 2,8 % uzorka. Subtest neverbalne spretnosti je prosječno realizovan sa 45 % uspjeha. Subtest verbalne spretnosti je prosječno realizovan sa 48,57 % uspjeha. Subtest govornih automatizama je prosječno realizovan sa 54,12 % uspjeha. Subtest recitovanja, pjevanja i ritma je prosječno realizovan sa 39, 66 % uspjeha. Pacijenti sa desnostranim neurološkim ispadima tijela su imali lošije rezultate u odnosu na prosječan uspjeh cijelog uzorka na svim subtestovima oralne spretnosti. Pacijenti sa lijevostranim neurološkim ispadima su postigli značajno bolje rezultate na testiranju oralne spretnosti. Z a k l j u č a k Svi pacijenti sa prisutnim govorno jezičkim poremećajima nakon moždanog udara su imali probleme oralne spretnosti, što je potvđeno rezultatima testiranja. Najlošije rezultate su postigli pacijenti sa desnostranim neurološkim deficitima tijela. Bolji rezultati su bili kod pacijenata sa neurološkim deficitima lijeve strane tijela.

Кључне речи:
oralna spretnost, govorno jezički poremećaji, moždani udar.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
17.07.2012.

Бр. отварања:
524

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH