4. Kongres fizijatara BiH

REZULTATI REHABILITACIJE ŽENA I MUŠKARACA SA DIJAGNOZOM LUMBOSAKRALNOG SINDROMA

Аутори:
1. Jelena Stanković, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Lumbosakralni sindrom je skup simptoma i znakova vezanih za osjećaj bola u donjem dijelu leđa koji remete normalnu funkciju lumbosakralnog dijela kičme uz posljedično smanjenje radne sposobnosti i mogućnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Smatra se da će 75-80% stanovništa u nekom trenutku svog života doživjeti epizodu bola u donjem dijelu leđa. Muškarci i žene su podjednako obuhvaćeni. Cilj: Utvrditi postojanje razlike u pogledu ishoda rehabilitacije pacijenata ženskog i muškog pola sa verifikovanom dijagnozom lumbosakralnog sindroma nakon stacionarne rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović", Banjaluka. Materijal i metode Prospektivnom studijom obuhvaćeno je 80 pacijenata oba pola (40Ž, 40M) prosječne životne dobi 53,39 (Ž 54,3 , M52,5) sa verifikovanim lumbosakralnim sindromom. Parametri praćenja bili su : zanimanje, stepen komorbiditeta,  vizuelno analogna skala bola (VAS) na prijemu i otpustu , mjere segmentne gibljivosti L-S segmenta po Shoberu na prijemu i otpustu sa stacionarne rehabilitacije. Mjerni instrument procjene kvaliteta života je Oswestry score učinjen za svakog pacijenta na prijemu i otpustu sa stacionarne rehabilitacije. Za procjenu statističke značajnosti rezultata korišćen je Studentov t-test za nezavisne uzorke. Rezultati Statistička analiza podataka pokazala je poboljšanje u obe grupe u svim domenima praćenja. Poređenjem rezultata dvije grupe (žena i muškaraca) na prijemu i otpustu sa rehabilitacije za domen bola i obim pokreta nije nađena statistički značajna razlika. U domenu kvaliteta života nađena je statistički značajna razlika u smislu lošijeg kvaliteta života u grupi ženskog pola: na prijemu statistička značajnost bila je na nivou p<0,01 dok je na otpustu ta razlika bila nešto manje izražena ali i dalje statistički značajna (p<0,05). Zaključak Postavlja se pitanje da li su žene sa lumbosakralnim sindromom ugroženiji pol u aktivnostima svakodnevnog života. Jasnog odgovora na to pitanje za sad nemamo ali je otvoren put za dalja istraživanja na tom polju.

Кључне речи:
lumbosakralni sindrom, ženski pol, muški pol, Oswestry score.

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
607

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH