4. Kongres fizijatara BiH

PRIKAZ SLUČAJA – ZNAČAJ MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA U KOMPLEKSNOJ REHABILITACIJI PACIJENTICE SA SPINALNOM POVREDOM

Аутори:
1. Ljiljana Stojković Topić, 2. Jelena Protić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Multidisciplinarni pristup podrazumijeva timski rad stručnjaka različitih profila (fizijatar, medicinska sestra, fizioterapeut, radni terapeut, majstor ortotičar i medicinski saradnici) u provođenju dijagnostičko-terapijskih procedura u sklopu rehabilitacionog procesa. Kompleksna rehabilitacija, pored medicinskog pristupa uključuje i rad stručnjaka iz oblasti psihosocijalne i edukativne rehabilitacije. Cilj rada je prikazati značaj multidisciplinarnog pristupa u rehabilitaciji pacijentice sa spinalnom povredom sa aspekta rada socijalnog radnika, defektologa-somatopeda i psihologa. Zajednički cilj socijalnog radnika, defektologa-somatopeda i psihologa je bio da se osmisle načini za jačanje i razvijanje potencijala pacijentice u cilju profesionalnog usmjeravanja. Pacijentica, M.I., 1991. godište, sa Dg. Paraplegia post fracturam verth.th12 je u toku osmomjesečne rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ bila uključena u dijagnostičko-tretmanske procedure kroz individualni i grupni rad. Tretman je bio fokusiran na praćenje rehabilitacionog toka, podršku u adaptaciji na novonastalio stanje i pripremu za pravovremenu socijalnu reintegraciju kroz ciljane posebne intervencije članova multidisciplinarnog tima. Rezultati se ogledaju u aktivnom učešću pacijentice u rehabilitaciji; zatim kroz umrežavanje sa vaninstitucionalnim sistemima podrške kao što je škola slikanja Udruženja amputiraca (UDAS) iz Banjaluke koju je pacijentica pohađala i učešće na Prvoj likovnoj koloniji žena sa invaliditetom. Rezultati dugoročno postavljenih ciljeva i preduzetih intervencija su upisivanje Akademije umjetnosti u Trebinju i zapošljavanje u Udruženju amputiraca UDAS Trebinje po povratku u svoju sredinu. Značaj multidisciplinarnog pristupa u rehabilitaciji pacijenata sa spinalnim povredama, koje za posljedicu imaju trajno fizičko onesposobljenje, se ogleda u prepoznavanju i jačanju potencijala u cilju profesionalnog usmjeravanja i reintegracije.

Кључне речи:
timski rad, profesionalno usmjeravanje, reintegracija, umrežavanje

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
691

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH