4. Kongres fizijatara BiH

POVEZANOST FAKTORA RIZIKA SA NIVOOM AMPUTACIJE

Аутори:
1. Dobrinka Zivanic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Bojana Baroš, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Amputacija dijela ekstremiteta ili ekstremiteta u cjelini je anatomski gubitak dijela tijela sa posljedičnim gubitkom funkcije, promjenom raspodjele tjelesne težine, poremećajem koordinacije i propriocepcije, poremećajem ravnoteže i psihosocijalnim poremećajem. Dijabetes kao najčešći uzrok amputacija donjih ekstremiteta prate brojni faktori rizika koji doprinose kako nastanku tako i progresiji osnovnog oboljenja. Cilj: Ispitati povezanost broja prisutnih faktora rizika sa nivoom amputacije. Materijal i metode: Studija obuhvata 59 pacijenta oba pola oboljelih od dijabetesa, koji su u periodu od 1.1. do 31.05.2012. prošli proces protetičke rehabilitacije (primarne ili sekundarne) na odjeljenju IV naše ustanove. Praćeni su pol, dob, nivo amputacije i prisustvo pojedinih faktora rizika (dijabetes, hipertenzija, pušenje, poremećaj lipidnog statusa, BMI, nasljedni faktor). Za statističku analizu je korištena analiza varijanse (ANOVA). Rezultati: Od posmatranih 59 pacijenata bilo je 41 muškarac i 18 žena, prosječne životne dobi 65 godina. Sa amputacijom na potkoljenom nivou bilo je 40 pacijenata i najveći broj njih je imao 4 riziko faktora (35% pacijenata ) i 3 riziko faktora (33% pacijenata). Sa amputacijom na natkoljenom nivou bilo je 12 pacijenata, od toga 33% sa 2 riziko faktora i 25% sa 5 riziko faktora . Sa obostranom amputacijom bilo je 7 pacijenata, 43% pacijenta sa 4 riziko faktora i 43% pacijenta sa 3 riziko faktora. Od ukupnog broja pacijenata samo su 2 pacijenta (3,4%) imala 1riziko faktor i 2 pacijenta 6 riziko faktora, dok je sa 3 riziko faktora bilo njih 18 (31%), a sa 4 riziko faktora 19 pacijenata (32%). Sa 5 riziko faktora bilo je 10 pacijenata (17%). Zaključak: Iz svega navedenog zaključujemo da broj faktora rizika utiče na nivo amputacije, ali se mora uzeti u obzir i vrsta i dužina trajanja pojedinog faktora rizika i da je 4 kritičan broj faktora rizika.

Кључне речи:
dijabetes, nivo amputacije, faktori rizika

Тематска област:
Ортотика, протетика и роботика у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
579

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH