4. Kongres fizijatara BiH

UTICAJ STAROSNE DOBI NA OCJENU MOBILNOSTI NAKON PROTETIČKE REHABILITACIJE

Аутори:
1. Dobrinka Zivanic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Bojana Baroš, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Amputacija dijela ekstremiteta ili ekstremiteta u cjelini je anatomski gubitak dijela tijela sa posljedičnim gubitkom funkcije, promjenom raspodjele tjelesne težine, poremećajem koordinacije i propriocepcije, poremećajem ravnoteže i psihosocijalnim poremećajem. Stepen mobilnosti nakon protetičke rehabilitacije u našoj ustanovi procjenjujemo Wood-Stanmore-ovom (W-S) skalom . Cilj rada: Pokazati korelaciju između starosne dobi pacijenata i ocjene mobilnosti po W-S skali nakon provedene protetičke rehabilitacije. Materijal i metode: Prospektivnom studijom je obuhvaćeno 69 pacijenata oba pola koji su u periodu od 1.1. do 31.5.2012. uspješno prošli proces protetičke rehabilitacije na odjeljenju IV naše ustanove. Pacijenti, životne dobi od 38 do 84 godina, su razvrstani u IV starosne grupe te prema nivou amputacije. Svi pacijenti su ocjenjivani po W-S skali, ocjenama od 1-5, pri čemu je 5 najbolja ocjena i podrazumjeva da se pacijent kreće sa protezom bez drugog pomagala te samostalno savladava arhitektonske barijere. Ocjena 1 nije ušla u analizu rada jer se odnosi na pacijente koji nisu protetisani. Za statističku obradu podataka korišten je Spirmanov koeficijent korelacije ranga i koeficijent linearne korelacije. Rezultati: Od posmatranih 69 pacijenata, u starosnoj grupi do 50 godina bila je 1 žena i 5 muškaraca, sa prosječnom ocjenom 4,5. U grupi od 51 do 60 godina bilo je 2 žene i 9 muškaraca sa prosječnom ocjenom 4,09. U grupi od 61 do 70 godina bilo je 7 žena i 21 muškarac sa prosječnom ocjenom 3,71. U grupi od 71 do 85 godina bilo je 10 žena i 14 muškaraca sa prosječnom ocjenom 3,04. Najveći broj pacijenata bio je sa amputacijom na potkoljenom nivou (40) i njihova prosječna ocjena je bila 3,75. Sa amputacijom na natkoljenom nivou bilo je 19 pacijenata sa prosječnom ocjenom 3,37, dok je pacijenata sa obostranom amputacijom bilo 10 sa prosječnom ocjenom 3,5. Uzroci amputacije: Kod 54 pacijenta dijabetes, kod 9 ishemijska bolest, kod 4 truma, kod 2 osteomijelitis Primarno protetisanih 55, sekundarno 14 Zaključak: Prikazani rezultati govore u prilog negativne korelacije između strosne dobi i ocjene mobilnosti kod protetisanih pacijenata, tj. utvrđen je visok stepen zavisnosti između ocjene mobilnosti i starosne dobi. Zaključujemo takođe da i nivo amputacije utiče na ocjenu mobilnosti ali se u tom slučaju mora uzeti u obzir i uzrok amputacije.

Кључне речи:
amputacija, Wood -Stanmore skala , protetička rehabilitacija

Тематска област:
Ортотика, протетика и роботика у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
471

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH