4. Kongres fizijatara BiH

KOMORBIDITET KRIŽOBOLJE

Аутори:
1. Ana Vidačak, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Križobolja danas predstavlja jedan od najvažnijih javnozdravstvenih problema. Tegobe koje su prateće križobolji poput onesposobljenosti, smanjenja društvene aktivnosti, boli i psiholoških tegoba, razlog su što bolesnici s križoboljom troše skoro dva puta više zdravstvene njege u odnosu na opću populaciju. Cilj rada: utvrditi spol, dob, zanimanje i osnovne tegobe u bolesnika s križoboljom, usporediti učestalost, vrstu i jačinu tegoba s podatcima iz literature, usporediti učestalost i vrstu pridruženih tegoba s referentnim vrijednostima dobivenim ispitivanjem zdrave populacije. Temeljem ovih podataka izračunati snagu povezanosti svake mjerene varijable sa simptomima križobolje te na taj način odrediti koji su čimbenici najvažniji za pojavu i određivanje težine kliničke slike križobolje. Metode: Istraživanje je koncipirano kao presječna studija. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine. Ispitnu skupini čini 101 bolesnik pregledani i liječeni na Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije SKB Mostar u razdoblju od 01.01. 2010. do 01.01. 2011. godine. Kontrolnu skupinu čini 108 ispitanika, uposlenika tvrtke „Aliminij d.d.“ Mostar, koji su nasumično izabrani. Iz istraživanja je isključeno 15 ispitanika koji nisu pristali dati informirani pristanak na sudjelovanje, 3 ispitanika koji su imali verificiran organski uzrok križobolje - od njih je jedan imao spinu bifidu, jedan tumor spinalnog kanala, a jedan perispinalni apsces mekih česti, te 5 ispitanika s ranije verificiranom i liječenom psihijatrijskom bolesti. Svi ispitanici su popunjavali Subjective health complaints (SHC) upitnik. Prije početka istraživanja dobivena je suglasnost etičkog povjerenstva SKB Mostar, te menagement-a tvrtke "Aluminij.d.d. Mostar. SHC upitnik sastavljen je od 29 pitanja koja se odnose na subjektivne somatske i psihološke pridružene tegobe, koje je bolesnik imao u zadnjih mjesec dana. Ozbiljnost tegoba bodovana je ljestvicom od 4 boda (bez tegoba, malo, nešto, ozbiljne tegobe). SHC upitnik ima 5 podljestvica - muskuloskeletnu bol, pseudoneurološki problemi, gastrointestinalne tegobe, alergije i gripa. Rezultati: dob ispitne skupine u ovom istraživanju je bila prosječno 62,0 [17,0] godina. Ispitna skupina na svim varijablama SHC upitnika imala je značajno više vrijednosti od kontrolne skupine, a ženski spol značajno više vrijednosti od muškog spola. Vrijednosti varijabli SHC upitnika u osoba s lakšim fizičkim poslom bile su značajno više od vrijednosti druge dvije vrste posla (sjedeći i teški fizički poslovi). Komorbidne tegobe na svim ljestvicama SHC upitnika u ispitnoj skupini bile su izraženije u odnosu na kontrolnu skupinu, među kojima su najizraženije bile bol u nogama za vrijeme fizičke aktivnosti (76,2% :21,3% ) i bol u ramenu (50,5%: 11.1%). Zaključak: Komorbidne tegobe mjerene SHC upitnikom bile su značajno izraženije u ispitnom uzorku u odnosu na kontrolnu skupinu, ali i blago izraženije u odnosu na sličan uzorak bolesnika ispitivan u stranim istraživanjima. Osim somatskih i psiholoških tegoba, istraživanje je pokazalo da učestalost te intenzitet križobolje moduliraju i čimbenici poput sociodemografskih čimbenika (spol, dob, zanimanje..)

Кључне речи:
križobolja, komorbiditet, Subjective Health Complaint Inventory

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
676

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH