4. Kongres fizijatara BiH

PRISUSTVO DEPRESIVNOSTI KOD PACIJENATA NAKON OPERACIJE LUMBALNE DISKUS HERNIJE

Аутори:
1. Maida Zonić-Imamović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
PRISUSTVO DEPRESIVNOSTI KOD PACIJENATA NAKON OPERACIJE LUMBALNE DISKUS HERNIJE Zonić-Imamović Maida1, Čičkušić Amela1, Kapidžić-Duraković Suada1,Halilbegović Emir1 1Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, UKC Tuzla, BiH Kontakt osoba: maidazo@yahoo.com Apstrakt: Uvod: Smatra se da određeni fiziološki, psihološki i socijalni faktori imaju uticaja u nastanku dugotrajnog hroničnog bola kao i da postoji relacija između stepena fizičke aktivnosti i prisustva ili odsustva depresije među pacijentima sa hroničnim bolnim sindromom leđa. Cilj rada: je bio da se prouči depresivnost kod pacijenata nakon operacije hernije lumbalnog diska koji započinju rehabilitaciju u različitom vremenskom periodu nakon operacije, koristeći Beckovu skalu depresije. Metode: Istraživanje je bilo prospektivnog karaktera, uzorak je prikupljan konsekutivno tako da je svaki drugi pacijent bio uključen u grupu u kojoj se nakon operacije radila rana rehabilitacija. Analizirano je ukupno 60 pacijenata podjeljenih u dvije grupe od po 30 pacijenata od čega su 34 (56,6%) bili muškarci, a 26 (43,4%) žene. U grupi rane rehabilitacije bilo je 18 (60,0%) muškaraca i 12 (40,0%) žena, a prosječna dob bila je 43,9 (SD±8,2) godina. U kontrolnoj grupi bilo je 16 (53,0%) muškaraca i 14 (47,0%) žena, prosječna dob bila je 48,6 (SD±9,8) godina. Grupa rane rehabilitacije bila je podvrgnuta rehabilitaciji od prvog dana nakon operacije, dok je kontrolna grupa imala uobičajenu rehabilitaciju 3 sedmice nakon operacije. Psihometrijska procjena depresije rađena je upitnicima Beckove skale depresije (BSD) na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla kao dio rutinskog istraživanja na početku i završetku fizikalnog tretmana. Rezultati: Prosječna ocjena Beckove skale depresije prije rehabilitacije je u grupi rane rehabilitacije bila 11, a u kontrolnoj grupi 12 što predstavlja blago narušeno raspoloženje u obje grupe (p< 0,0292). Prosječna ocjena Beckove skale depresije nakon rehabilitacije u grupi rane rehabilitacije je bila 9 što predstavlja normalan nalaz, a u grupi uobičajene rehabilitacije 11 što predstavlja blago narušeno raspoloženje (p<0,0003). Zaključak: Poređenjem depresije Beckovom skalom, utvrđeno je njeno signifikantno smanjenje u pacijenata obje grupe, ali je smanjenje izraženije u grupi rane rehabilitacije u odnosu na uobičajenu na nivou p<0.0003. U našim uslovima rijetki su primjeri rane aktivnosti pacijenata, rane mobilizacije i brzog povratka na posao. Rana rehabilitacija omogućila je operisanim pacijentima skoro potpunu aktivnost neposredno nakon operacije, sprečavajući pacijente da neposredno nakon operacije i dalje zabrinuto razmišljaju o svojoj bolesti.

Кључне речи:
depresivnost, lumbalna diskus hernija, rehabilitacija.

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
791

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH