4. Kongres fizijatara BiH

UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA FUNKCIONALNI OPORAVAK GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA

Аутори:

Апстракт:
Uvod: Prelom kuka predstavlja veliki i rastući zdravstveni, socijalni, ekonomski problem starije populacije širom sveta. Tome doprinosi: povećanje populacije starije od 65 godina, povećanje incidencije osteoporoze i povećanje sklonosti ka padovima u starosti. Cilj rada: Da se ispita uticaj antropometrijskih karakteristika (BMI) na funkcionalnu osposobljenost starih osoba sa operativnim lečenjem preloma kuka. Materijal i metode: Materijal i metode: Istrazivanje pripada prospektivnim randomiziranim pre/posle klinickim longitudinalnim studijama. Ukupno je bilo 29 gerijatrijskih bolesnika sa frakturom kuka, srednje starosne dobi 77. 97 (SD=8.023), lecenih hirurski - implantacijom hemiartroplastike. Kod svih bolesnika je primenjen standardni rani kinezi terapijski program. Od svih koji su pre terapije bili pothranjeni, nakon terapije ih je 25% ostalo pothranjenih, a 75% postalo normalno uhranjenih. Postoji statistički značajna i jaka povezanost ove dve varijable (p=0.001). Postoji tendencija ka statistički značajnoj korelaciji nakon rehabilitacije između BMI i funkcionalne aktivnosti dnevnog života – hodanja (p=0.239). Zaključak: Niže vrednosti Body Mass Index-a su u pozitivnoj korelaciji sa povećanom incidencijom preloma kuka, ali su i dobar prediktor funkcionalnog oporavka starih bolesnika sa operativnim lečenjem preloma kuka.

Кључне речи:
BMI, prelom kuka, gerijatrijska populacija

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
468

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH