4. Kongres fizijatara BiH

IZOKINETIČKO TESTIRANJE NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLJENA – POTREBA ILI TREND?

Аутори:
1. Драгана Драгичевић-Цвјетковић,

Апстракт:
UVOD: U rehabilitaciji pacijenata nakon rekonstrukcije prednjeg ukštenog ligamenta koljena koriste se različiti protokoli. Izokinetičko testiranje kao objektivan način evaluacije dinamičke stabilnosti koljena omogućava procjenu kvaliteta ishoda rehabilitacije nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta. ISPITANICI I METODE: Prospektivnom studijom obuhvaćeno je 40 ispitanika muškog pola (prosječne starosti 27,53±7,25 godina, prosječne visine 183,13±5,92 cm i prosječne tjelesne mase 86,11±9,02 kg) koji su podijeljeni u kontrolnu i eksperimentalnu grupu, gdje svaku grupu čini po 20 ispitanika. Eksperimentalnu grupu (n1=20) predstavljali su rekreativci 6 mjeseci nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta metodom ST-gracilis koji su proveli rehabilitaciju prema važećem protokolu, a kontrolnu grupu (n2=20) činili su zdravi rekreativci. Kod svih ispitanika napravili smo bilateralno koncentrično/koncentrično izokinetičko testiranje kvadricepsa i hamstringsa na izokinetičkom sistemu Biodex 4 Pro na dvije ugaone brzine (60º/sekundi i 180º/sekundi). Parametri praćenja bili su PT (peak torque), PT/BW (peak torque to body weight), prosječna snaga, prosječan rad i klasični omjer agonista/antagoniosta (HQ indeks). U statističkoj obradi korišten je Studentov t-test. REZULTATI: Statistički značajne razlike (p<0.01) nađene su u vrijednostima PT (peak torque) za ekstenzore koljena između kontrolne (M=1,48±10,46) i eksperimentalne grupe (M=14,62±15,14) pri testiranju na ugaonoj brzini 60º/sekundi (DF=38, t= -3,195). Utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika (p<0.01) za peak torque/BW između operisane i neoperisane noge. Poredeći vrijednosti prosječne snage utvrđeno je da postoji signifikantna razlika u deficitu iste u rezultatima testiranja ekstenzora koljena (p<0.01) pri brzini od 60 deg/sec između kontrolne (M=-1,44±15,58) i eksperimentalne (M=13,45±18,82) grupe (DF=38, t= -2,725). Vrijednosti prosječnog deficita izvršenog rada ekstenzora koljena na obe mjerene ugaone brzine statistički se značajno razlikuju (p<0.01) između kontrolne (M=-0,72±14,46 - 60º/sekundi; M=-1,26±19,12 - 180º/sekundi ) i eksperimentalne (M=14,69±14,79 - 60º/sekundi; M=9,55±10,56 - 180º/sekundi) grupe (DF=38, t= -3,331 - 60º/sekundi; DF=38, t= -2,211-180º/sekundi). Poredeći prosječne vrijednosti HQ indexa pri ugaonoj brzini 60º/sekundi postoji statistički značajna razlika (p<0.05) između eksperimentalne (M=71,78±8,55) i kontrolne (M=69,93±11,86) grupe (DF=38, t=-0,694). Eksperimentalna i kontrolna grupa se statistički razlikuju prema vrijednostima praćenih parametara, ali su u eksperimentalnoj grupi prosječne vrijednosti PT/BW, izvršenog rada, prosječne snage i HQ indexa veće što ukazuje na dobar ishod rehabilitacije. Međutim, uzimajući u obzir da su i bilateralni deficiti praćenih mišićnih parametara veći u eksperimentalnoj grupi primjena izokinetičkog testiranja i vježbanja značajno doprinosi konačnom ishodu rehabilitacije bolesnika nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta koljena. ZAKLJUČAK: Izokinetičko testiranje dinamičkih stabilizatora koljena pokazalo se kao potreba u dijagnostici i terapiji u cilju bržeg i preciznog otklanjanja nađenog deficita mišićnih parametara. Neosporan je značaj izokinetičkog testiranja i vježbanja u ishodu rehabilitacije nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta.

Кључне речи:
izokinetika, rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta, rehabilitacija

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
712

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH