4. Kongres fizijatara BiH

LOKACIJA LEZIJE I RAZUMIJEVANJE GOVORA BOLESNIKA NAKON MOŽDANOG UDARA

Аутори:

Апстракт:
S a ž e t a k Govorna oštećenja uzrokovana moždanim udarom (MU) umanjuju sposobnost izražavanja i razumijevanja jezika te čitanja i pisanja. Dokazana je povezanost stepena govorno jezičkog oštećenja u odnosu lokaciju moždanog oštećenja nakon MU. Oštećenja lijeve donje frontalne regije koreliraju sa teškoćama jezičke fluentnosti, gramatičnosti i sintakse a oštećenja lijeve hemisfere temporalne regije koreliraju sa teškoćama razumevanja reči. Neuroanatomska osnova jezičkog razumijevanja i produkcije govora je složena, uključujući auditivni ulaz, jezičko dekodiranje u temporalnom režnju, analize u parijetalnoj regiji, sklapanju izraza u frontalnom režnju, silazeći preko korticobulbarnog puta, kapsule interne i moždanog stabla, uz modulatorne efekte bazalnih ganglija i malog mozga. Cilj je utvrditi povezanost lokacije lezije mozga nakon MU sa sposobnošću razumijevanja govora kod bolesnika oštećene govorne komunikacije. Metodologija Analizirana je sposobnost razumijevanja govora i jezika kod 135 bolesnika, u periodu prva dva mjeseca nakon MU, na neurološkom odjeljenju ZZMR ''Dr Miroslav Zotović'' u Banja Luci. Korišteni su subtestovi za ispitivanje razumijevanja govora iz Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE). Rezultati Prosječna starost ispitanika je 66,77 godina. U uzorku je zastupljeniji muški pol. Lezije mozga su raspoređene na 35 različitih lokacija, za 8,9% uzorka nije bilo podataka o lokaciji lezije. Najbrojnije su multifokalne žarišne lezije. Slijede lijevostrane lezije parijetalne, frontoparijetalne, temporalne, parijetotemporalne, frontoparijetotemporalne, para i/ili supraventrikularne i drugih regija mozga. Prosječno auditivno razumijevanje govornog materijala za uzorak se kretalo za auditivno razumijevanje riječi sa prosjekom od 61,5%; 66,55% za auditivno razumijevanje dijelova tijela; 59,11%; za razumijevanja naloga i 51,91% za razumijevanje kompleksnog ideacionog materijala. Prosjek razumijevanja cjelokupnog testovnog materijala je bio 60,93 %. Lezije lokacija lijeve velikomoždane hemisfere su imale ispod prosječne rezultate auditivnog razumijevanja govora u odnosu na cijeli uzorak. Lezije lokacija desne velikomoždane hemisfere su imale nadprosječne rezultate auditivnog razumijevanja govora u odnosu na cijeli uzorak. Naročito slabe rezultate auditivnog razumijevanja imali su pacijenti sa lezijama lijeve hemisfere na lokacijama: frontotemporalno, frontoparijetotemporalno, parijetotemporalno, temporalnoj, zona irigacije ACM, temporookcipitalno, frontoparijetalno, frontalno, insula itd. Z a k l j u č ak Pacijenti sa lezijama lijeve velikomoždane hemisfere su u praviilu imali ispod prosječne rezultate, a sa lezijama desne hemisfere nad prosječne rezultate razumijevanja govora u odnosu na cijeli uzorak. Rezultati auditivnog razumijevanja govora i jezika zavisili su od lokacije moždane lezije.

Кључне речи:
afazija, moždani udar, lokacija moždanog oštećenja, teškoće razumijevanja.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
831

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH