4. Kongres fizijatara BiH

STATUS VITAMINA D KOD POSTMENOPAUZALNIH ŽENA SA OSTEOPOROZOM I POVEZANOST SA RIZIKOM ZA PAD

Аутори:
1. Danijela Štrkić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vera Aksentić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Vitamin D ima važnu ulogu u metabolizmu kalcijuma i fosfora, koštanoj homeostazi te mišićnoj snazi i ravnoteži. Status vitamina D određen je serumskom koncentracijom (25-OH) D. Gubitak mišićne snage i ravnoteže povećava rizik za pad. Postmenopauzalne žene sa osteoporozom su u većem riziku za pad i prelom koji je i najteža komplikacija osteoporoze. Cilj rada je bio ispitati status vitamina D kod postmenopauzalnih žena sa osteoporozom i utvrditi njegovu povezanost sa rizikom za pad. Materijal i metode Prospektivno ispitivanje je provedeno u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banjaluka od januara do juna 2012.godine. Ispitivanjem je obuhvaćeno 58 postmenopauzalnih žena sa dijagnozom osteoporoze ( DXA), prosječne starosti 65,57 ± 7,18 (54 - 82) god. Serumska koncentracija vitamina D (25-OH) određena je svim ispitanicama na aparatu Cobas e 411. Optimalna koncentracija je > 75 nmol/L), insuficijencija < 75 nmol/L, deficit < 50 nmol/L), teški deficit < 25 nmol/L). Rizik za pad procjenjen je testovima: Tandem Standing za ravnotežu ( < 10 sec visok rizik ), brzine normalnog hoda ( < 1m/sec visok rizik), Chair Rising Test za mišićnu snagu ( > 10 sec visok rizik), Timed-Up & Go Test za hod i mišićnu funkciju (> 12 sec rizik). Za obradu podataka korišten je analitičko statistički paket SPSS 20 Rezultati Prosječna koncentracija vitamina D (25-OH) u serumu bila je 55,36 ± 20,01nmol/L (16,20 – 95,03 nmol/L). Optimalnu koncentraciju vitamina D imalo je 11 ( 19% ) ispitanica, insuficijenciju 21 ( 36,2% ), deficit 26 ( 44,8 % ) ispitanica od čega je 4 ( 6,9%) imalo teški deficit. Visok rizik za pad u testu ravnoteže imalo je 15 ( 25,8%) ispitanica, brzini normalnog hoda 45 ( 77,5%), mišićne snage 37 ( 63,7%) ispitanica, a u testu hoda i mišićne funkcije rizik za pad imalo je 38 ( 65,5%) ispitanica. Ne postoji statistički značajna razlika ( p>0,05) u statusu vitamina D i u ispitivanim testovima rizika za pad. Zaključak Većina postmenopauzalnih žena sa osteoporozom ima smanjen nivo vitamina D i povećan rizik za pad. Smanjenje nivoa vitamina D povećava rizik za pad.

Кључне речи:
vitamin D, rizik za pad, postmenopauza, osteoporoza

Тематска област:
Остеопороза

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
495

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH