4. Kongres fizijatara BiH

TERAPIJSKI UČINCI TERMOMINERALNE VODE BANJE SLATINA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD GONARTROZE

Аутори:
1. Dragica Savičić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD:Gonartroza je degenerativno oboljenje koljena. To je primarno nezapaljenska, hronična i lagano progresivna bolest. Bol je prvi simptom oboljenja, kasnije dolazi do ograničenja pokreta, otežanog hoda što bitno utiče na kvalitet života oboljelog. Često je uzrok nesposobnosti ljudi za rad i samobrinjavanje. Balneofizikalna terapija, kao nefarmakološki način liječenja zauzima važno mjesto u liječenju degenerativnih oboljenja. CILJ RADA:ispitati dejstvo termomineralne vode banje Slatina na subjektivne tegobe oboljelog od gonartroze(bol), na obim pokreta u zglobu, te mišljenje pacijenta o sopstvenom stanju nakon provedene balneofizikalne terapije. MATERIJAL I METODE: Ispitivanje je provedeno u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka u vidu prospektivnog praćenja pacijenata oboljelih od gonartroze, izabranih metodom slučajnog uzorka, u periodu od maja 2010. godine do novembra 2011. godine. Analizom je obuhvaćeno 40 ispitanika podijeljenih u dvije grupe od kojih je eksperimentalna grupa od 20 ispitanika koristila termomineralnu vodu. Prosjek godina starosti eksperimentalne grupe iznosi 64,65(min 60-max 72 god.). Kontrolna grupa prosjek godina starosti 65,94(min. 60-max.71god.). U eksperimentalnoj grupi je bilo 6 muškaraca(30 %), žena 14 (70%). Kontrolna grupa 7 muškaraca (35 %), žena 13 (65 %). Od 40 ispitanika bilo je 22 penzionera ( 55%), domaćica 9 (22,5%) i ostalih zanimanja 22,5 %. Obilježja posmatranja praćena su prije početka primjene terapijskih procedura i nakon provedene terapije. Procjena jačine bola praćena je VAS skalom bola, numeričkom skalom od 0-10. Obim pokreta u zglobu mjeren je uglomjerom. Na kraju tretmana pacijenti su dali mišljenje o sopstvenom stanju: 1). Stanje nepromjenjeno, 2). Poboljšanja a) umjereno b) srednje c) izrazito 3.)Pogoršanje REZULTATI: U obe grupe postoji statistički značajna razlika u strukturi oboljelih prema polu ,učešće ženskog pola je veće(eksperimentalna grupa χ2 = 4,4636; df=1 ; p<0,05, kontrolna grupa χ2 = 3,9531; df=1 ; p<0,05 ). U obe grupe ne postoji statistički značajna razlika u strukturi oboljenih u odnosu na životno doba(eksperimentala grupa, t=0,823; df=18; p=0,4167>0,05 , kontrolna grupa t=-0,631; df=18; p=0,5363>0,05). Prosječna jačina bola mjerena VAS skalom eksperimetalne grupe se statistički značajno smanjila( muškarci t=4,1344; p=0,00101; df=10. p<0.05, žene( t=7,9433; df=26; p=0, p< 0,05). Kod kontrolne grupe: kod muškaraca, ne postoji statistički značajna razlika ( t=1,683; df=12; p=0,0591 > 0,05); kod žena, postoji statistički značajna razlika (t=2,6225 ; df=24; p=0,00746 < 0,05). Obim pokreta u koljenu, eksperimentalna grupa, statistički značajno povećenje (fleksija: desnog koljena t=-3,177; df=38; p=0,0029<0,05;lijevog koljena t=-2,526; df=38; p=0,0079<0,05). Kontrolna grupa,nije bilo statistički značajnijeg povećanja obima poketa u koljenu (fleksija: desnog koljena t=-0,532; df=38; p=0,5979>0,05 ;lijevog koljena t=-0,119; df=38; p=0,9058>0,05). Mišljenje pacijenta o sopstvenom stanju na kraju terapije: eksperimentalna grupa, srednje poboljšanje (60%) ,kontrolna grupa, stanje nepromjenjeno 52,63. ZAKLJUČAK:Korištenje termomineralne vode banje Slatina značajno smanjuje bol u oboljelom koljenu,značajno utiče na poboljšanje funkcije zgloba,te poboljšava stanje pacijenta po njihovom sopstvenom mišljenju. Primjena termomineralne vode sa ostalim fizikalnim procedurama ima pozitivan efekat kod pacijenata sa gonartozom.

Кључне речи:
gonartroza, balneoterapija.

Тематска област:
Балнеотерапија

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
607

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH