4. Kongres fizijatara BiH

POREĐENJE FUNKCIONALNOG OPORAVKA OPERATIVNO I NEOPERATIVNO LIJEČENIH PACIJENATA OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

Аутори:

Апстракт:
Uvod: Reumatoidni artritis je hronično sistemsko zapaljensko oboljenje vezivnog tkiva nepoznate etiologije, koje najčešće zahvata male zglobove šaka i stopala, a rjeđe i velike zglobove kuka i koljena. Proces započinje u sinoviji, a kasnije može dovesti do ankiloze i deformiteta zglobova sa smanjenjem funkcije zglobova. Implantacija endoproteze kuka i koljena danas predstavlja veliki napredak u otklanjanju onesposobljenja. Cilj rada: Uporediti funkcionalni oporavak operativno i neoperativno liječenih pacijenata oboljelih od reumatoidnog artritisa, nakon provedenog rehabilitacionog tretmana. Metode i ispitanici: Ispitivani su pacijenti stacionarno liječeni na Reumatološkom odjelenju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Banjoj Luci u periodu od 2009. - 2012. godine. Ukupno 40 pacijenata je podjeljeno u dvije grupe. Prvu (A) grupu su predstavljali konzervativno liječeni pacijenti, a drugu (B) grupu oni kod kojih je urađena operacija na velikim zglobovima, implantacija endoproteze kuka i/ili koljena. Nisu obrađivani pacijenti kod kojih su urađene operacije na kičmenom stubu ili bilo koje druge operacije na donjim ekstremitetima (ortopedske, vaskularne i sl.). Prosječno trajanje rehabilitacije je iznosilo 21 dan. Protokol rehabilitacije je uključivao kinezi, balneo, elektro, termo i radnu terapiju. Parametri praćenja: godine života, dužina trajanja osnovnog oboljenja, HAQ upitnik na prijemu i otpustu, evidentirani su operisani zglobovi i vrijeme koje je proteklo od početka bolesti do urađene operacije. Upoređivani su rezultati na prijemu i otpustu unutar grupe, kao i razlike između A i B grupe. Rezultati: U A grupi (konzervativno liječeni pacijenti) uključeno je 16 žena i 4 muškaraca, prosječne dobi 63,55 godina (38-77 god.) sa prosječnim trajanjem bolesti od 8,65 godina (2-40 god.). Prosječna vrijednost HAQ upitnika na početku liječenja je iznosila 0,90, a na kraju liječenja 0,85, što odgovara fukcionalnom poboljšanju od 5,9% . U B grupi (operativno liječeni) uključeno je 15 žena i 5 muškaraca, prosječne dobi 64,5 godine (39-78 god.), sa prosječnim trajanjem bolesti od 14,9 godina (3-47god.). Prosječna vrijednost HAQ upitnika na prijemu u B grupi je iznosila 1,66, a na kraju liječenja 1,55 što odgovara fukcionalnom poboljšanju od 7,1%. U ovoj grupi pacijenata urađena je implantacija endoproteze i to: kod 6 kuka, kod 6 koljena, kod jednog oba kuka , kod 3 oba koljena , kod jednog jednog kuka i jednog koljena, kod jednog oba kuka i jednog koljena i kod 2 oba kuka i oba koljena. Prosječno vrijeme proteklo od postavljanja dijagnoze osnovnog oboljenja do operacije je iznosilo 10,2 godine (0-36 god.). Zaključak: Funkcionalni oporavak operisanih pacijenata oboljelih od RA je veći u odnosu na grupu konzervativno liječenih za 1,2% što ne predstavlja statistički značajnu razliku,a poboljšanje je u okviru iste grupe tako da operisani pripadaju grupi ozbiljnijeg oštećenja i veće nesposobnosti, a konzervativno liječeni grupi lagane nesposobnosti i ograničenja funkcija.

Кључне речи:
HAQ upitnik, reumatoidni artritis, funkcionalni oporavak

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
543

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH