4. Kongres fizijatara BiH

NEUROMUSKULARNI TEJPING U FUNKCIJI ORALNE KONTROLE- prikaz slučaja

Аутори:
1. Gabriela Mirković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Neuromuskularni tejping kao nova, dopunska, nefarmakološka, neinvazivna tehnika je našao primjenu u liječenju hipersalivacije i poremećaja govora kod djece oboljele od cerebralne paralize. Pravilno postavljena elastična traka poboljšava funkciju mišića, vaskularnog i nervnog sistema. Cerebralnu paralizau pored poremečaja motorike karakterišu i usporeni razvoj govora i drugi problemi povezani s govorom, pojačano slinjenje, mentalna retardacija, poremećaji hranjenja, ponašanja, smetnje senzibiliteta , smetnje ponašanja, epilepsija i dr. Pojačano slinjenje je problem sa kojim se suočava veliki broj stručnjaka, fizijatar, fizio i radni terapeut, logoped, medicinska sestra i drugi. Dječak ( D. B.) u dobi od 10 godina, obolio od cerebralne paralize, u sklopu osnovnog oboljenja ima izraženu salivaciju i poremećaj govora. Na našem odjeljenju primijenili smo tehniku lijepljenja trake u obliku lepeze na prednju stranu vrata. Baza trake je postavljena 2 cm preko manubrijuma grudne kosti , a sa druge strane se završavala na donjoj ivici donje vilice. Jedna aplikacija trajala je 4-5 dana, a period aplikacije je trajao 4 mjeseca. Kao rezultat smo imali regulisano slinjenje, poboljšano žvakanje, gutanje, glasniji i jasniji govor. ZAKLJUČAK : Neuromuskularni tejping kao pristupačna i jeftina tehnika daje pozitivne efekte u tretmanu hipersalivacije i poremećaja govora. Naši rezultati otvaraju vrata neuromuskularnom tejpingu u multidisciplinarnom tretmanu djece oboljele od cerebralne paralize.

Кључне речи:
Neuromuskularni tejping, cerebralna paraliza, hipersalivacija

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
598

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH