4. Kongres fizijatara BiH

UTICAJ SISTEMA KLASIFIKACIJE MANUELNE SPOSOBNOSTI (MACS) NA IZBOR TERAPIJSKIH INTERVENCIJA

Аутори:
1. Dobrinka Dragić,

Апстракт:
Uvod MACS (Manual Ability Classification System – sistem klasifikacije manuelne sposobnosti) kroz pet nivoa opisuje načine na koje djeca sa cerebralnom paralizom (CP) rukuju predmetima u aktivnostima svakodnevnog života. Korištenjem MACS klasifikacije mogu se usmjeriti, planirati i opservirati intervencije u zavisnosti od sposobnosti djeteta da koristi svoje ruke. Cilj rada: Prikazati značaj MACS klasifikacije u izboru terapijskih intervencija i njihov uticaj na promjene kvalitet aktivnosi i funkcije djece sa cerebralnom paralizom. Materijal i metode U istraživanje je uključeno 44 djece, koja boluju od različitih tipova CP-a, uzrasta od 4 do 16 godina, a liječe se na Dječijem odjeljenju Zavoda. Potrebne informacije iz djetetovog okruženja prikupljene su putem intervjua - roditelji, radni i fizio terapeuti, medicinske sestre, učitelji, vaspitači, psiholozi, logopedi, prijatelji. Nakon kliničke fizijatrijske procjene i rezultata MACS klasifikacije zajednički su definisani ciljevi terapije i planirane intervencije. Provedene intervencije su bilježene i praćene kroz funkciju i aktivnost (hranjenje, oblačenje, igra i škola). Zabilježene su sve promjene u aktivnostima djece nakon planiranih i provedenih intervencija (nova klinička procjena, MACS klasifikacija, ponovljeni intervju). Rezultati Prema MACS klasifikaciji 61% djece je imalo potrebu za određenim stepenom pomoći i podrške okoline kako bi bolje koristila svoje ruke u svakodnevnim aktivnostima. Za različite nivoe manuelnih aktivnosti primjetno je: poboljšanje vještine izvođenja kod djece na nivou MACS I, veća sigurnost pri izvođenju određenih aktivnosti kod djece na nivou MACS II, postizanje samostalnosti u nekim aktivnostima kod djece na nivou MACS III, u nekim situacijama sada je potrebna manja pomoć kod djece na nivou MACS IV i nešto veći repertoar smislenih pokreta kod djece na nivou MACS V. Zaključak Klasifikacija manuelnih aktivnosti (MACS) kod djeteta sa cerebralnom paralizom višestruko je korisna za pacijenta i za njegovo okruženje,prvenstveno za porodicu. Predstavlja mnogo više od procjene funkcije ruku, pomaže u komunikaciji, postavljanju ciljeva i procesu istraživanja. MACS pruža mogućnost procjene dostignuća i upućuje nas na postupke koji doprinose aktivnijem učešću pojedinca i utiču na kvalitet života pacijenata i porodice.

Кључне речи:
klasifikacija manuelnih aktivnosti, intervencije, funkcija

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
522

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH