4. Kongres fizijatara BiH

KVALITET ŽIVOTA I DEPRESIJA KOD POSTMENOPAUZANIH ŽENA SA OSTEOPOROZOM

Аутори:
1. Sandra Grubiša – Vujasinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD SZO je 1994 g. definisala postmenopauzalnu osteoporozu u odnosu na koštanu masu. Prema njoj, osteoporoza se označava koštanom masom koja je 2,5 standardne devijacije ispod srednje koštane mase mladih odraslih osoba. Postmenopauzalna osteoporoza smatra se najozbiljnijom posljedicom postmenopauze jer duboko narušava zdravlje i često dovodi do staračke nemoći. CILJ Procjeniti utcaj osteoporoze na kvalitet života kod žena u postmenopauzi. ISPITANICI i METODE Ispitivanjem su obuhvaćene 82 žene u postmenopauzi. Osteodenzitometrijski kod 39 žena postavljena je dijagnoza Osteoporoza, dok su 43 žene imale urednu mineralnu koštanu gustinu (BMD). Pregledane su u Kabinetu za osteoporozu u ZZFMR “Dr M.Zotović“ u Banja Luci u periodu od 4 mjeseca. Prosječna starost ispitanica sa urednom BMD je 54,14 (52,16-56,12) godina, dok je prosječna starost ispitanica sa osteoporozom 60,56 (58,45-62,67) godina.Percepcija kvaliteta života ocjenjivana je pomoću dva standardizovana međunarodno i nacionalno validna upitnika: SF 36 za kvalitet života i Zungov test za depresiju. SF36 Originalni upitnik sadrži 36 pitanja grupisanih u 8 dimenzija kvaliteta života bolesnika od kojih četiri definišu fizički aspekt, a ostala četri mentalni aspekt kvaliteta života bolesnika.Odgovori na svako pitanje su bodovani od 0-100, tako da veće vrijednosti pokazuju bolje rezultate. Zungova skala za samoprocjenu depresije sadrži 20 pitanja, svako sa 4 stepena procjene ozbiljnosti (manji dio vremena, ne toliko često, dobar dio vremena, većinu vremena).Rezultati variraju na skali od 25 do 100. REZULTATI Rezultati su pokazali da nema statistički značajne razlike u fizičkom i mentalnom skoru kod žena u postmenopauzi sa osteoporozom i urednom BMD. Mentalni skor je u prosjeku veći za 70 bodova od fizičkog skora za sve ispitanice (n82) i statistički je značajno veći od fizičkog skora. (p0,05) ZAKLJUČAK Percepcija kvaliteta života nije značajno promijenjena kod žena sa novootkrivenom osteoporozom.Žene sa osteoporozom nisu imale izraženije depresivno stanje. Istraživanje bi trebalo nastaviti u pravcu uključivanja postmenopauzalnih žena koje su u terapijskom protokolu za osteoporozu kao i žena koje su imale frakturu.

Кључне речи:
Osteoporoza, postmenopauza, kvalitet života, depresija

Тематска област:
Балнеотерапија

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
584

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH