4. Kongres fizijatara BiH

FUNKCIJSKA REHABILITACIJA ŠAKE KOD DISTROFIJSKE BULOZNE EPIDERMOLIZE

Аутори:
1. Ljubomir Panajotović, Albania

Апстракт:
Hereditarna distrofična bulozna epidermoliza (EBHD) je relativno retko nasledno oboljenje koje karakteriše ponavljano stvaranje bula na koži i sluzokožama posle traume. Šake su, zbog svog čestog kontakta, posebno izložene ponovljenim epizodama stvaranja bula i ožiljavanja, što ima za posledicu kontrakture prstiju i cele šake različitog stepena. Kod 21 bolesnika obolelog od EBHD (14 muškog i 7 ženskog pola) obavljena je korektivna hirurgija kontrakture šaka i prstiju i razdvajanje sraslih prstiju. Bolesnici su praćeni i tretirani (hirurški i konzervativno) u šestogodišnjem periodu. Uspostavljanje elementarnih pokreta šake postignuto je hirurškim oslobađanjem kontraktura palca i prstiju, a razdvajanjem prstiju dobijena je nezavisna pokretijivost prstiju i poboljšan izgled šake. Kompletnom hirurškom korekcijom deformacija šake, primenom akrilatnih rukavica kao splintova u dužem posloperativnom periodu, kombinovano sa fizioterapijom, aktivnom upotrebom šaka, zaštitom od povredivanja i negom kože produžava se period između recidiva kontrakture.

Кључне речи:
Kontraktura šake, distrofična bulozna epidermoliza, lečenje, rehabilitacija

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
511

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH