4. Kongres fizijatara BiH

STAVOVI I MIŠLJENJE FIZIJATARA I BUDUĆIH FIZIJATARA O VLASTITOJ SPECIJALNOSTI

Аутори:
1. Nataša Tomić , Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Osnovni zadaci specijalističkih udruženja su definisanje djelokruga rada vlastite specijalnosti, jačanje i promovisanje specijalnosti te organizovanje kontinuirane medicinske edukacije. Udruženje fizijatara Republike Srpske (UFRS) je formirano 2000. god. i okuplja fizijatre i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije (FMiR). Udruženje je posvećeno prethodno navedenim ciljevima, ali i poboljšanju dostupnosti usluga FMiR. Za rad Udruženja u budućim godinama značajno je znati i stavove i mišljenja članstva o pitanjima vezanim za vlastitu specijalnost. Cilj rada je ustanoviti kako fizijatri i budući fizijatri u Republici Srpskoj percipiraju vlastitu specijalnost i njenu poziciju, šta misle o samom procesu specijalizacije te prednostima specijalnosti u odnosu na druge specijalnosti. Materijal i metode Istraživanje je provedeno uz korištenje anonimnog upitnika koji je sadržavo uglavnom otvorena pitanja. Direktno su distribuirana ili poslana poštom 102 upitnika a vraćen je popunjen 81 upitnik, odnosno stopa odgovora je bila 79,5%. Provedena je kvantitativna i kvalitativna analiza odgovora i sadržaja otvorenih pitanja. Rezultati 49 (60,5 %) ispitanika misli da FMiR ne zauzima mjesto koje zaslužuje kao medicinska specijalnost, 28 (34,6 %) misli da zauzima a 4(4,9 %) ispitanika nije imalo odgovor. Od 49 NE odgovora, obrazloženja 47 ispitanika se ugrubo mogu svrstati u tri grupe : 1. Drugi su odgovorni jer ne poznaju našu specijalnost (30 odgovora) gdje je zajednička nit da „kolege drugih specijalnosti ne poznaju dovoljno mogućnosti FMiR i djelokrug rada fizijatra“ i da „tokom specijalizacije ne prolaze dio staža tokom kojeg bi naučili o FMiR“; 2. Fizijatri su odgovorni (10 odgovora) gdje je zajednička nit "nedovoljno promovisanje rezultata rada fizijatara kao i mogućnosti FMiR“ uz "nedovoljna prisutnost rezultata FMiR u javnosti i struci"; 3. u preostalih 7 odgovora navode se uslovi rada i ekonomskoj situaciji. 80,2 % ispitanika smatra sa specijalizacija FMiR treba da traje četiri godine. Odgovori na pitanja o specijalizaciji FMiR su bili iscrpni ali najčešće teme unutar konteksta i jakih i slabih karika procesa su : mentorstvo specijalizanata, stručna literatura /nedostatak sveobuhvatnih udžbenika, organizacija kliničke prakse, sticanje praktičnih znanja i vještina, učenje timskom radu, a čest odgovor je „dobra kombinacija prisustva Katedre za FMiR i dovoljnog broja iskusnih ljekara specijalista na jednom mjestu (Zavod Zotović )“ . Kao prednosti FMiR u odnosu na ostale specijalnosti najčešći odgovori su „timski pristup liječenju i rehabilitaciji te holistički, cjelovit pristup pacijentu; poboljšanje kvalitet života pacijenta, socijalizacija i resocijalizacija“ i “integrisano znanje različitih grana medicine“ te „mogućnosti za promociju zdravlja i prevenciju bolesti „. Zaključak Visoka stopa odgovora te iscrpni odgovori i argumentovani stavovi upućuje da su fizijatri i budući fizijatri zainteresovani za sudbinu vlastite specijalnosti, uz aktivan stav prema unapređenju i jačanju pozicija iste. Dobijene informacije jačaju platformu za smislen i efikasan rad Udruženja, dajući legitimitet radu na prioritetnim pitanjima za specijalnost FMiR.

Кључне речи:
fizikalna medicina i rehabilitacija, stavovi, udruženje

Тематска област:
Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
523

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH