4. Kongres fizijatara BiH

PRIMENA P300 POTENCIJALA U PROCENI KOGNITIVNOG STANJA NAKON ISHEMIČNOG MOŽDANOG UDARA

Аутори:
1. Mirjana Dejanović, Armenia

Апстракт:
Uvod Procena kognitivnog statusa nakon ishemičkog moždanog udara pruža mogućnost rane dijagnostike vaskularnog kognitivnog oštećenja i blagovremenog uvođenja potrebnog farmakoterapijskog tretmana i neuropsihološke rehabilitacije. Cilj rada bio je primena varijabli P300 potencijala (latence i amplitude) u proceni kognitivnih funkcija bolesnika sa ishemičkim moždanim udarom. Metod rada Istraživanjem bilo je obuhvaćeno 40 bolesnika sa prvim klinički verifikovanim ishemičkim moždanim udarom i 30 zdravih ispitanika oba pola, starosti do 65 godina, ujednačeni prema kriterijumima starosti, pola sa eksperimentalnom grupom.Verifikacija ishemijskih lezija ostvarena je CT ili MR pregledom endokranijuma, pri čemu je kod šest bolesnika dijagnoza postavljena korišćenjem MR pregleda endokranijuma. Sva ispitivanja obavili smo u neurofiziološkoj labaratoriji Zavoda za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Električnu aktivnost mozga registrovali smo pomoću srebro-hlorid elektroda postavljenih na centralnoj liniji skalpa ( Cz, Fz i Pz) prema internacionalnom sistemu „10-20“. Koristili smo oddball paradigmu sa 80% neciljnih i 20% ciljnih auditivnih stimulusa. Za procenu kognitivnog statusa koristili smo i neuropsihološki test (MMSE) Mini Mental State Examination (Mala skala za procenu mentalnog statusa). Rezultati pokazuju da postoji statistički značajna (r–0.47, p<0.01) negativna korelacija između vrednosti latence P300 i rezultata male skale za procenu mentalnog statusa. Pacijenti sa ishemičkim moždanim udarom su imali statistički značajno ( p<0.01) dužu latencu P300 u odnosu na zdrave subjekte. Analizom dobijenih vrednosti amplituda zapaženo je su u grupi ispitanika sa inzultom vrednosti amplituda nešto kraće iznad ispitivanih regiona mozga ali ove razlike međutim nisu statistički značajne. Reakciono vreme bolesnika sa inzultom je duže nego u kontrolnoj grupi a razlike su statistički značajne (p<0.05). Zaključak Latenca P300 potencijala izdvaja se kao veoma dobar pokazatelj kognitivnog oštećenja nakon ishemičnog moždanog udara.

Кључне речи:
moždani udar, latenca P300

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
643

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH