4. Kongres fizijatara BiH

ZNAČAJ FIZIKALNOG TRETMANA KOD DECE NAKON TRAUME- PRIKAZ SLUČAJA

Аутори:
1. Goran Galetić, Armenia

Апстракт:
Trauma je najveći uzrok smrtnosti u dečijem uzrastu,a predstavlja i veoma značajan uzrok invaliditeta.Klasifikacija oštećenja nerva prema Seddonu ima tri stepena od kojih je najteži oblik neurotmesis.Kod neurotmesis dolazi do oštećenja ili presecanja svih elemenata nerva te je oporavak malo verovatan bez hirurškog lečenja. Dete uzrasta 9 godina primljeno na Kliniku za dečju hirurgiju 29.09.2011., nakon povrede levog ručja.Nakon kliničkog pregleda i RTG dijagnostike konstatovana potpuna sekcija ulnarne arterije i ulnarnog nerva leve šake,tetive ulnarnog pregibača ručja,tetive opružača III-V prsta,kao i multifragmentarni prelomi III-V metakarpalne kosti.Indikovan je operativni tretman gde je urađena anastomoza ulnarne arterije,neurorafija ulnarnog nerva,tendinorafija i osteosinteza metakarpalnih kostiju sa tri Kirschner-ove igle. Nakon operativnog tretmana postavljena je imobilizacija u trajanju od 3 nedelje nakon čega je pacijent upućen na Kliniku za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju gde započinje rehabilitacioni tretman.Pri prijemu leva šaka je otečena,bolna,prisutna krustozna rana na dorzumu šake i na volarnoj strane leve šake u predelu ručnog zgloba i tenara.Nema aktivne pokretljivosti u levom ručnom zlgobu i prstima, osim minimalne u pravcu volarne fleksije.Registruje se hipestezija u inervacionom području n.ulnarisa i n.medianusa.Fleksija u levom lakatnom zglobu zadovoljavajuća iz pronatonog položaja,ekstenzija zaostaje oko 20 stepeni,supinacija moguća do neutralnog položaja.Urađen je i EMNG pregled koji potvrđuje klinički nalaz. U toku hospitalizacije sprovođen je fizikalni tretman koji se sastojao od: krioterapije,laseroterapije,termoterapije,kineziterapije,radne funkcionalne terapije, elektroterapije i elektrostimulacije mišićnih struktura. Pacijent je na Klinici za dečju habilitaciju i rehabilitaciju zbog ozbiljnosti povrede hospitalizovan u tri navrata.Na kraju tretmana pasivno je moguća fleksija svih zglobova od I do V prsta leve šake.Dorzifleksija u ručnom zglobu moguća do 50st aktivno i do 75st pasivno,volarna fleksija do 80st pasivno,pronacija i supinacija su urednih amplituda.Radijalna i ulnarna devijacija moguće do 20st aktivno.Pokreti u palcu su punih amplituda.Fleksija u II prstu iznosi u MCP zglobu 90st aktivno,110st pasivno,u PIP zglobu 95st aktivno,110 pasivno,u DIP zglobu 95st aktivno,110st pasivno.U III prstu fleksija izbnosi u MCP zglobu 85st aktivno,90st pasivno,u PIP zglobu 90st aktivno,110st pasivno,u DIP 70st aktivno,90st pasivno.U IV prstu fleksija u MCP zglobu iznosi 65st aktivno,80st pasivno,u PIP zglobu 85st aktivno,100st pasivno,u DIP zglobu 60st aktivno,85st pasivno.Fleksija u V prstu iznosi u MCP zglobu 40st aktivno,55st pasivno,u PIP zglobu 55st aktivno,80 pasivno,u DIP zglobu 50st aktivno,80st pasivno (-25st ekstenzija). Prema manuelnomišićnom testu na kraju hospitalizacije snaga ispitivanih mišića je u odnosu na početak poboljšana za 2do3 ocene, tako da iznosi ocenu 5 za mišiće nadlaktice i za sve mišiće palca, ocenu 4 za fleksore i ekstenzore šake i prstiju, lumbrikalne i interosealne mišiće prstiju, a ocenu 1 za m.opponens digiti quinti. Povreda pacijenta je veoma teška, a rehabilitacioni tretman dugotrajan i kompleksan. Adekvatnim fizikalnim tretmanom uspeli smo da kompletno funkcionalno osposobimo pacijenta u aktivnostima dnevnog života. Imajući u vidu otežavajuće aspekte povrede rezultat je veoma dobar.

Кључне речи:
trauma, fizikalni tretman, neurotmesis

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
689

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH