4. Kongres fizijatara BiH

EFEKTI VAKUUM-KOMPRESIVNE TERAPIJE KOD PACIJENATA SA DIJABETESNOM POLINEUROPATIJOM

Аутори:
1. Marica Kopanja, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod:< Vakuum-kompresivna terapija (VKT) je fizikalna mehano-terapijska metoda koja se koristi za terapiju simptomatologije dijabetesne polineuropatije. Za funkcionalnu procjenu ovih pacijenata  može se koristiti upitnik za procjenu bola - Brief Pain Inventory (BPI ) kao i mjerenje distance hoda tokom 6-min testa hoda. Cilj rada: Pokazati efekte VKT kod  pacijenata sa dijabetesnom polineuropatijom. Metode: Prospektivno istraživanje obuhvatilo je 25 pacijenata sa dijabetesnom polineuropatijom, prosječne starosne dobi 67 godina, od kojih je 14 muškaraca i 11 žena. Svi učesnici su stacionarno liječeni u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M.Zotović“ u Banjaluci u periodu februar-juli 2012.godine. Posmatrana je efikasnost primjenjene medikamentne (Berlithion amp) i fizikalne terapije (kinezi, elektro, vakuum-kompresiona), mjerenjem skorova BPI upitnika (Pain Severity Score i Pain Interference Score) i distance hoda tokom 6-minutnog testa hoda,  prije i poslije primjenjene terapije. VKT  je primjenjivana za donje ekstremitete sa dvije vrste parametara, zavisno od toga da li su palpabilne arterijske pulsacije ( -35mmHg/30sek,+30mmHg/35sek) ili su oslabljene i nepalpabilne u potpunosti ( -50mmHg/35sek, +25/15sek) u trajanju od 20 min. Svi ispitanici su uradili 6 min test hoda, a BPI upitnik 8 ispitanika.  Za obradu podataka korišćen je Studentov t test. Rezultati: Nakon 15 VKT tretmana, primjenjenih uz ostale navedene procedure u periodu od 1 mjeseca, došlo je  do porasta vrijednosti distance hoda tokom 6-minutnog testa hoda  nakon terapije i postojala je statistički visoko značajna razlika (p<0.01) u vrijednostima prije i nakon terapije. Nakon 15 VKT tretmana došlo je do poboljšanja  vrijednosti skorova BPI upitnika bez statističke značajnosti. Zaključak: Pravovremeno preventivno i terapijsko djelovanje na simptomatologiju dijabetesne polineuropatije, usporavaju njen tok i razvoj. Primjena kompleksne terapije, uključujući i VKT, skraćuje trajanje hospitalizacije, produžava životni i radni vijek oboljelog,  smanjuje pojavu komplikacija dijabetes melitusa, a sve zajedno pozitivno utiče na kvalitet života bolesnika.

Кључне речи:
dijabetesna polineuropatija, vakuum-kompresiona terapija

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
758

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH