4. Kongres fizijatara BiH

PRIMJENA OPŠTEG I SPECIFIČNOG KINEZITERAPIJSKOG PROGRAMA KOD PACIJENATA NAKON OPERACIJE DISKUS HERNIJE

Аутори:
1. Sandra Grubiša – Vujasinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Igor Sladojevic, 3. Tatjana Bućma, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Gotovo da nema čovjeka koji, prije ili kasnije bar jednom u životu nije osjetio bol u leđima. Uzrok bola u 30% slučajeva je diskus hernija, koja je u oko 90% slučajeva lokalizovana u donja dva nivoa, s tim da su one u nivou L5-S1 dva puta češće u odnosu na susjedni nivo. Samo 1-4% pacijenata će trebati hiruršku intervenciju, koja ne može da riješi promjene u strukturi i funkciji mišića, već može dodatno da nanese štetu mišićima i nervima, prouzrokujući postoperativno smanjenje snage mišića i malaksalost. Rehabilitacija predstavlja efikasnu metodu u postoperativnom tretmanu nefunkcionalnosti, koja se pojavljuje nakon operativnog zahvata i omogućava brz povratak pune pokretljivosti i samostalnog funkcionisanja pacijenta. Cilj rada je bio dokazati uspješnost primjene proprioceptivne neuromuskularne facilitacije (PNF) u rehabilitaciji pacijenata nakon operacije hernije diska slabinskog segmenta kičmenog stuba, te uporediti rezultate rehabilitacijskog programa koji uključuje PNF sa programom klasične kineziterapije kod pacijenata nakon operacije hernije diska slabinskog segmenta kičmenog stuba. Metode: U istraživanju je učestvovalo 60 pacijenata starosti 27 do 57 godina, oba pola, koji su podvrgnuti operativnom zahvatu zbog hernije diska na nivoima L4-5 i L5-S1 slabinskog segmenta. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe od po 30 pacijenata: grupu I su činili pacijenti kod kojih je, osim klasičnog kineziterapijskog programa, u terapiji primjenjen i program PNF-a i grupa II, u kojoj je primjenjen samo klasični kineziterapijski program u toku rehabilitacije. U istraživanju su korišćeni rezultati dobijeni mjerenjem GMS m. gluteus maximus-a, m. quadriceps femoris-a i m. tibialis anterior-a, te Vizuelna analogna skala i funkcionalni testovi (Roland- Morris i Oswestri test). Mjerenje je vršeno prije početka kineziterapijskog programa i zadnjeg dana terapije, prije otpusta. Statistička analiza rezultata je obavljena softverom SPSS korišćenjem Wilcoxon-ovog testa ranga za procjenu GMS nabrojanih mišića, te T testom uparenih uzoraka i mješovitom analizom varijance za poređenje navedenih skala i funkcionalnih testova. Rezultati su pokazali da postoji statistički značajno povećanje mišićne snage na kraju terapije, kao i da je, kod obe ispitivane grupe, na kraju rehabilitacije došlo do smanjenja bola i poboljšanja funkcionalne sposobnosti pacijenata. Međutim, glavni efekti dva kineziterapijska programa (klasični kineziterapijski program sa i bez PNF-a) se ne razlikuju značajno. Zaključak: PNF u kombinaciji sa klasičnim kineziterapijskim programom se nije pokazao efikasnijim od klasičnog kineziterapijskog programa u rehabilitaciji pacijenata nakon operacije henije diska slabinskog segmenta.

Кључне речи:
Kineziterapija, proprioceptivna neuromuskularna facilitacija, hernija diska

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
21.07.2012.

Бр. отварања:
822

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH