4. Kongres fizijatara BiH

EFEKTI REHABILITACIONOG TRETMANA KOD PACIJENTICE SA TRANSVERZALNIM MIJELITISOM-PRIKAZ SLUČAJA

Аутори:
1. Rajka Šukalo-Todorović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD: Transvertzalni mijelitis predstavlja infektivno i neinfektivno zapaljenje kičmene moždine koje je prošireno na cijeli poprečni presjek moždine, sa posljedičnom utrnulošću u donjim ekstremitetima, koje prelazi u potpuni gubitak senzibiliteta za sve kvalitete ispod segmenta lezije, uz istovremeni razvoj pareze donjih ekstremiteta.Česti su poremećaji sfinktera. CILJ: Prikazati rezultate rehabilitacije kod pacijentice sa transverzalnim mijelitisom. METOD: U radu je prikazana pacijentica u životnoj dobi od 52 god., pod DG:Paraparesis post myelitidem, sa naglo nastalom slabošću u nogama od 3.4.2011. Bolest je počela trnjenjem u desnoj nozi a potom i u lijevoj. Nakon pola sata je nekontrolisano mokrila i defecirala, da bi poslije 3 sata došlo do potpune slabosti i nemogućnosti izvođenja pokreta u obje noge. MR kičme: “u području konus medularisa pristuna lezija veličine 9X9X20 mm, centralno lokalizovana, koja ekspandira isti. Slična lezija pristuna je u posteriornom aspektu mijelona u nivou Th10-Th11-TH12 iv diska, dimenzije 6X8X14mm”. Liječena je u Klinici za neurologiju KC B.Luka do 21.04.2012. i primila sljedeću terapiju: Longacef 2g dnevno/10 dana, Lemod Solu a 1000mg/7 dana uz antiulkusnu zaštitu i preparate kalija te Clivarin, OHB12 amp i analgetike. Po dolasku u našu ustanovu u kliničkom nalazu: Nepokretna. Glava i vrat:b.o. KN:konvergentni strabizam desnog oka ( kongenitalno), ostali nalazi: b.o. Gornji ekstremiteti bez neuroloških ispada. U položaju po Mingazzini-u ne održava donje ekstremitete, evidenta mlitava pareza. Aktivno izvodi pokrete u lijevoj nozi,u većem stepenu ograničeno, vukući nogu po podlozi. Desnom nogom minimalno se opire o podlogu, bez aktivnog pokreta dorzalne fleksije u desnom skočnom zglobu. U desnom kuku i koljenu aktivni pokreti su minimalni. RPT i RAT se nisu izazivali. Javlja gubitak senzibiliteta od nivoa umbilikusa distalno i duž oba donja ekstremiteta. Ne kontroliše sfinktere. Plan terapije: Kinezi th., radna th., elektro th., mehano th.Psiho-socijalna podrška. REZULTATI: Nakon obavljenog rehabilitacionog tretmana u trajanju od 6 mjeseci došlo je do poboljšanja. Pokretna je uz pomoć dvije podlakatne štake na kraće relacije, šema hoda narušena, hod usporen, oslonac na pete. U transferima samostalna. Ojačana i tonizirana muskulatura trupa i donjih ekstremiteta. Povremeno se javlja spazam muskulature na nogama. U položaju po Mingazzini-u održava oba donja ekstremiteta. Mišićno tetivni refleksi na donjim ekstremitetima se ne izazivaju. Javlja hipoestezije pubične regije i oba DE. Pokrete u segmentima donjih ekstremiteta aktivno izvodi uz minimalnu reduciranost i slabiju koordinaciju. ZAKLJUČAK: Nakon iznenada nastale bolesti sa teškom kliničkom slikom, uključivanjem u kompleksan rehabilitacioni tretman postigli su se dobri rezultati u motornom i psiho-socijalnom aspektu, sa ciljem nastavka rehabilitacionog tretmana.

Кључне речи:
transverzalni mijelitis, rehabilitacija

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
22.07.2012.

Бр. отварања:
1004

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH